Raport o oddziaływaniu na środowisko

29 marca br. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Raport o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ). Raport dotyczy Przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3 750 MWe. Oznacza to, że teraz możliwe będzie wznowienie postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej.

Raport OOŚ, przygotowany przez Polskie Elektrownie Jądrowe, jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce sporządzonym dla elektrowni jądrowej, dlatego też w trakcie całego procesu jego przygotowania spółka wspierana była przez dedykowany zespół Doradcy Technicznego (Jacobs Clean Energy Limited), składający się z doświadczonych specjalistów, którzy uczestniczyli w przygotowaniu podobnej dokumentacji dla innych elektrowni jądrowych na świecie. Oprócz Doradcy Technicznego, zaangażowane były polskie ośrodki naukowe oraz szerokie grono specjalistów posiadających doświadczenie w przygotowywaniu Raportów OOŚ dla dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Przedstawione w Raporcie OOŚ wyniki oceny oddziaływania na środowisko są rezultatem bezprecedensowego w skali Polski programu badań, zaprojektowanego zgodnie z zakresem Postanowienia o zakresie raportu, w odniesieniu do rozważanych wariantów lokalizacyjnych Przedsięwzięcia i ich podwariantów technicznych, a także infrastruktury towarzyszącej, mogącej powodować kumulację oddziaływań na środowisko z oddziaływaniem Przedsięwzięcia oraz innych inwestycji realizowanych przez podmioty trzecie. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) przygotowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest kluczowym dowodem w procedurze administracyjnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która stanowi część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport OOŚ jest jednym z najważniejszych elementów postępowania, mającym ułatwić ustalenie wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planowanego Przedsięwzięcia.