Raport o oddziaływaniu na środowisko

raport środowiskowy
raport środowiskowy
raport środowiskowy
raport środowiskowy
raport środowiskowy
raport środowiskowy

29 marca br. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Raport o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ). Raport dotyczy Przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3 750 MWe. Dzięki temu możliwe było późniejsze wznowienie postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej.

Raport OOŚ, przygotowany przez Polskie Elektrownie Jądrowe, jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce sporządzonym dla elektrowni jądrowej, dlatego też w trakcie całego procesu jego przygotowania spółka wspierana była przez dedykowany zespół Doradcy Technicznego (Jacobs Clean Energy Limited), składający się z doświadczonych specjalistów, którzy uczestniczyli w przygotowaniu podobnej dokumentacji dla innych elektrowni jądrowych na świecie. Oprócz Doradcy Technicznego, zaangażowane były polskie ośrodki naukowe oraz szerokie grono specjalistów posiadających doświadczenie w przygotowywaniu Raportów OOŚ dla dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Przedstawione w Raporcie OOŚ wyniki oceny oddziaływania na środowisko są rezultatem bezprecedensowego w skali Polski programu badań, zaprojektowanego zgodnie z zakresem Postanowienia o zakresie raportu, w odniesieniu do rozważanych wariantów lokalizacyjnych Przedsięwzięcia i ich podwariantów technicznych, a także infrastruktury towarzyszącej, mogącej powodować kumulację oddziaływań na środowisko z oddziaływaniem Przedsięwzięcia oraz innych inwestycji realizowanych przez podmioty trzecie. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ) przygotowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest kluczowym dowodem w procedurze administracyjnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która stanowi część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport OOŚ jest jednym z najważniejszych elementów postępowania, mającym ułatwić ustalenie wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z realizacją planowanego Przedsięwzięcia. 

Zawiadomienie GDOŚ

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 6 czerwca 2022 r. w sprawie wydania postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 6 czerwca 2022 r. podejmującego postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa: Zawiadomienie GDOŚ z 06.06.2022 r.

GDOŚ wystąpił do urzędów o zajęcie stanowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismami z 25 lipca 2022 r., wystąpił do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajęcie stanowiska przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Zawiadomienie GDOŚ z 26.07.2022 r.

Postępowanie transgraniczne

16 września 2022 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, w ramach konsultacji transgranicznych, przekazał dokumentację związaną z przeprowadzeniem transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko państwo biorącym udział w tej międzynarodowej ocenie. Na dokumentację składa się zarówno raport transgraniczny liczący 1200 stron (przygotowany w językach polskim, angielskim, niemieckim i litewskim) umożliwiający innym krajom ocenę możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, podsumowanie wyników raportu środowiskowego przetłumaczone na języki ojczyste stron narażonych, jak i sam raport środowiskowy przygotowany w języku polskim. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko umożliwi zainteresowanym państwom zgłoszenie uwag, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej: nowa zakładka na stronie GDOŚ

Na stronie GDOŚ pojawiła się nowa zakładka z najważniejszymi informacjami na temat postępowania. Można ją znaleźć tutaj. Na stronie poinformowano, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zapewni możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Informacje o udziale społeczeństwa zostaną podane w późniejszym terminie. Zgodnie z deklaracją GDOŚ, uwagi i wnioski złożone poza tym terminem nie zostaną rozpatrzone. Na stronie GDOŚ zamieszczono również Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentację na potrzeby postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania.