Środowisko i otoczenie społeczne

Podział kompetencji związanych z prowadzeniem działań komunikacyjnych dotyczących budowy elektrowni jądrowej określają szczegółowo regulacje na poziomie krajowym i międzynarodowym. W ramach regulacji krajowych, udział społeczeństwa w procesie planowania i realizacji budowy elektrowni jądrowej, przewidziany został w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa OOŚ). Ponadto, w Ustawie prawo atomowe oraz Ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wskazane zostało, kto jest odpowiedzialny za działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i  prawną w zakresie energetyki jądrowej:

  • Zgodnie z zapisami art. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „Każdy ma prawo uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa”. Udział ten zapewniany jest poprzez konsultacje społeczne prowadzone w toku procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, prowadzonej przez właściwy organ sprawujący kontrolę nad ochroną środowiska.
  • W przypadku elektrowni jądrowej, za przeprowadzenie ustawowych konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (art. 75 Ustawy OOŚ). 
  • W ramach Ustawy Prawo atomowe w art. 108 pkt. 3 wskazano, iż „(minister właściwy do spraw energii) prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie energetyki jądrowej”.
  • Zgodnie z art. 39m Ustawy prawo atomowe, Inwestor nie później niż z dniem złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na budowę będzie zobowiązany do utworzenia Lokalnego Centrum Informacyjnego, które będzie funkcjonowało podczas fazy budowy, rozruchu, eksploatacji oraz likwidacji elektrowni jądrowej, oraz którego zadaniem będzie w szczególności gromadzenie i udostępnianie bieżących informacji na temat pracy elektrowni oraz stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wokół obiektu elektrowni.