Polityka prywatności

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Niniejszy serwis internetowy https://ppej.pl ma charakter informacyjny. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „PEJ”) dokłada wszelkich starań, aby utrzymać bezpieczeństwo serwisu https://ppej.pl, a także aby prezentowane treści były rzetelne, prawdziwe, kompletne i możliwie na bieżąco aktualizowane. PEJ nie odpowiada za zawartość zewnętrznych witryn internetowych, do których mogą prowadzić zawarte w serwisie PEJ odnośniki. Niemniej, PEJ rekomenduje użytkownikom niniejszego serwisu weryfikowanie warunków użytkowania innych serwisów internetowych, w szczególności w zakresie polityki prywatności.

PEJ zastrzega możliwość wprowadzania zmian w treści niniejszego serwisu  w dowolnym czasie i zakresie, bez powiadamiania o tym użytkowników tego serwisu.

 

Mechanizm cookies

Stosowane przez osoby przeglądające strony internetowe przeglądarki internetowe mogą zapamiętywać tzw. pliki „cookies”. Pliki „cookies” są plikami tekstowymi umożliwiającymi właścicielowi serwisu internetowego przede wszystkim poprawną prezentację treści zawartych w przeglądanym serwisie i służącymi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przeglądanego serwisu. Pliki „cookies” mogą zawierać informacje dotyczące użytkowników przeglądających dany serwis internetowy, takie jak np. adres IP, użytkowany protokół, nazwa i wersja przeglądarki internetowej i częstotliwość i nazwa przeglądanych stron internetowych. Pliki „cookies” są zapamiętywane przez przeglądarki internetowe, zgodnie z ustawieniami przeglądarki, poprzez zapisywanie tychże plików na komputerach użytkowników danego serwisu. W przypadku serwisu PEJ, ta strona umieszcza w Twoim urządzeniu pliki "cookies" takie jak:

 • pliki ga – służące do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie, umieszczane i odczytywane przez Google Analytics (termin wygaśnięcia 2 lata);
 • pliki gat – służące do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów, umieszczane i odczytywane przez Google Analytics (termin wygaśnięcia 10 minut);
 • pliki gid – służące do odróżnienia unikalnych użytkowników, umieszczane i odczytywane przez Google Analytics (terminem wygaśnięcia do zamknięcia przeglądarki);
 • pliki Cb-enabled – przechowujące w przeglądarce informację o odczytaniu klauzuli informacyjnej pojawiającej po uruchomieniu strony, umieszczane i odczytywane przez przeglądarkę (termin wygaśnięcia 1 rok);
 • pliki COK2A– związane z zabezpieczeniem serwera przed atakami, umieszczane przez przeglądarkę  (termin wygaśnięcia do zamknięcia przeglądarki).

Nie mamy wpływu na pliki „cookies” Google Analytics, których działanie z czasem może podlegać zmianom zgodnie z polityką firmy Google.

Powyższe pliki „cookies” wykorzystujemy, aby ułatwić korzystanie z serwisu poprzez dostosowanie treści serwisu do preferencji użytkowników oraz ciągłego jego ulepszania. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia Twojej przeglądarki akceptującego pliki "cookies" jest działaniem oznaczającym wyrażenie zgody na taką praktykę. PEJ nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji użytkownika, niemniej zapamiętane pliki cookies mogą być automatycznie przekazane przez przeglądarkę użytkownika do innych serwisów przeglądanych przez użytkownika serwisu PEJ, w tym innych serwisów, do których odnośnik PEJ zamieści na własnej stronie.

Użytkownik ma możliwość wyłączyć  zapamiętywanie plików cookies przez przeglądarki internetowe poprzez odpowiednią zmianę ustawień danej przeglądarki. W przypadku najpopularniejszych przeglądarek można zrobić to w następujący sposób:

 

Dane osobowe

PEJ jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

PEJ przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danych  osobowych.

Przetwarzając dane osobowe interesariuszy PEJ, w tym dane pracowników i współpracowników, a także klientów oraz kontrahentów i ich przedstawicieli, PEJ:

 • ustala i spełnia wymogi wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych; 
 • dba o to, aby ustalić podstawę prawną tego przetwarzania;
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzyście;
 • przetwarza tylko te dane, które są prawidłowe, adekwatne i niezbędne dla celów ich przetwarzania;
 • dba o właściwy okres przechowywania danych, tj. związany z realizacją konkretnych celów przetwarzania;
 • umożliwia realizację praw osób, których dane dotyczą;
 • stosuje organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych, w tym stosuje politykę ochrony danych, szkoli pracowników oraz dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie pracowników do tego upoważnionych;
 • dba w najwyższym stopniu o bezpieczeństwo danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń w środowisku teleinformatycznym, między innymi poprzez wdrażanie i stosowanie procedur zgodnych z normami i najlepszymi praktykami, szkolenie personelu oraz monitorowanie czynności przetwarzania danych.

Cele, zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych wynikają z realizowanych w PEJ procesów biznesowych, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, procedowanej lub realizowanej umowy oraz uzasadnionego interesu administratora, w szczególności interesu związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem, zapewnieniem bezpieczeństwa prowadzonej działalności, realizacją wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa oraz prowadzonej w związku z tym dokumentacji, a także utrzymaniem efektywnej komunikacji oraz ewentualnymi roszczeniami.

Interesariusze PEJ, których dane osobowe PEJ gromadzi w ramach realizowanych czynności przetwarzania danych, informowani są o szczegółach dotyczących przetwarzania danych osobowych w skomunikowanym z interesariuszem trybie. Osoby prowadzące z PEJ korespondencję mailową, w tym w związku z zapytaniem lub też rozpatrzeniem wniosku lub sprawy, mają dostęp do informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych z poziomu stopki mailowej zawartej w otrzymanej z PEJ korespondencji.

 

Informacje o stosowanym w PEJ monitoringu wizyjnym i kontroli dostępu

 • Strefy chronione w siedzibie PEJ objęte są systemem monitoringu wizyjnego.
 • Wejścia do stref chronionych objętych monitoringiem wizyjnym oznaczane są jako OBIEKT MONITOROWANY
 • Kamery instalowane są w korytarzach i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz w razie potrzeby w wybranych salach spotkań
 • Monitoring nie obejmuje pomieszczeń socjalnych  i sanitarnych.
 • System monitoringu wizyjnego może posłużyć do identyfikacji osób.
 • Wizerunek osoby zarejestrowany potencjalnie w systemie monitoringu wizyjnego, stanowi jedynie element całego obszaru będącego przedmiotem i pierwszym planem monitorowania, i jest przetwarzany tymczasowo, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, lub też do czasu zakończenia prawomocnego postępowania, w którym nagranie - stanowi lub może stanowić dowód.
 • Niezależnie od systemu monitoringu wizyjnego, w PEJ  stosowany jest system kontroli dostępu z użyciem czytników kart i kart dostępowych oraz systemu dostępu do kluczy do pomieszczeń służbowych.
 • Ww. systemy monitorowania stanowią środki techniczne stosowane dla zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i porządku w obszarach i obiektach spółki oraz ochrony jej aktywów, a także umożliwiające nadzór nad jej obszarami.
 • Monitoring jest wykorzystywany w celu zapewnienia organizacji pracy oraz nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem uprawnień dostępu, dysponowaniem aktywami Spółki i deponowaniem kluczy.
 • Podczas wizyty, goście przebywają w strefach chronionych PEJ w obecności towarzyszącego im pracownika PEJ
 • Monitoring jest niezbędny do realizacji powyższych celów i nie narusza godności oraz innych dóbr osobistych osób przebywających w monitorowanych strefach.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych PEJ 

W PEJ wyznaczono osobę kompetentną i  dedykowaną do ochrony danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych.

Osoby, których dane administrowane są przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe, mają możliwość kierowania w uzasadnionych przypadkach wniosków dotyczących realizacji praw przysługujących tym osobom na mocy art. 15-22 RODO, tj. w sprawach dotyczących prawa dostępu do danych, sprostowania danych lub uzyskania ich kopii, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych i sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także usunięcia danych.

W celu właściwej realizacji ww. wniosków oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym zapewnienia wyłącznie uprawnionego dostępu do danych i skutecznej weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej, należy wnioski wypełnione i opatrzone własnoręcznym podpisem kierować osobiście kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych PEJ w siedzibie spółki.

Osoby, w przypadku których spółka Polskie Elektrownie Jądrowe potencjalnie ma możliwość weryfikacji tożsamości poprzez np. potwierdzony uprzednio adres e-mail, mogą kierować skan własnego wniosku drogą elektroniczną poprzez wysłanie korespondencji z ww. potwierdzonego adresu e-mail na wskazaną poniżej skrzynkę kontaktową Inspektora Ochrony Danych PEJ, wpisując w tytule korespondencji określenie „RODO: obsługa praw podmiotu danych”. W przypadku wniosku składanego osobiście - w celu weryfikacji tożsamości - należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy). Wnioski kierowane pocztą tradycyjną lub telefonicznie nie mogą być rozpatrywane, ponieważ taka forma kontaktu uniemożliwia skuteczne potwierdzenie tożsamości osoby, co może prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i udostępnienia danych osobie nieuprawnionej.

We wniosku należy uwzględnić datę składania wniosku, imię i nazwisko wnioskodawcy, charakter prawa podmiotu danych, a także szczegóły określające rodzaj danych, których wniosek dotyczy, oraz  obszar, przedsięwzięcie lub proces, w związku z którymi dane zostały uprzednio przekazane administratorowi lub przez niego zgromadzone w uzgodnieniu z podmiotem danych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych PEJ sp. z o.o.:

Inspektor Ochrony Danych: Anna Majewska

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 132/136

02-305 Warszawa

adres e-mail: iod@ppej.pl

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych wszystkich interesariuszy, tj. związanych z odbiorcami danych, przekazywaniem danych, realizacją praw osób, których dane dotyczą i profilowania danych, dostępne są w klauzulach wskazanych poniżej.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych udostępnionych spółce PEJ przy postępowaniu zakupowym i w związku z realizacją umowy biznesowej, dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: https://pz.ppej.pl/cms-directory.html/regulations/language/pl_PL

 

Przetwarzanie danych osobowych przez PEJ sp. z o.o. na portalach społecznościowych:

 1. Konto firmowe PEJ sp. z o.o. na Linkedin
 2. Konto firmowe PEJ sp. z o.o. na Twitter

 

Data aktualizacji: 2024-03-14