Utrzymanie wysokiego poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce oraz bliska współpraca z gminami lokalizacyjnymi to strategiczne zadania Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. W związku z tym, w styczniu 2014 r. władze Spółki wraz z przedstawicielami gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino oraz Samorządem Województwa Pomorskiego zawarły „Porozumienie o Współpracy i Rozwoju”. Kolejnym krokiem był zainaugurowany w listopadzie 2015 roku Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL), którego celem jest wsparcie rozwoju gmin lokalizacyjnych, upowszechnianie wiedzy na temat energetyki jądrowej, budowanie akceptacji społecznej dla tego źródła energii oraz wsparcie efektywności procesu inwestycyjnego.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych jest inicjatywą skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Choczewo, Gminy Gniewino, Gminy Krokowa oraz Powiatu Puckiego i Powiatu Wejherowskiego. Beneficjantami Programu mogą zostać także osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, fundacje, organizacje społeczno-zawodowe i inne podmioty. Warunkiem jest posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie gmin lokalizacyjnych. Finansowanie przyznawane jest na wsparcie wybranych projektów złożonych w ramach Programu z zakresu:

•  aktywności edukacyjno-informacyjnych związanych z energetyką jądrową;

•  działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego;

•  projektów infrastrukturalnych;

•  inicjatyw dobroczynnych;

•  projektów sponsoringowych.

Zgłaszane inicjatywy są oceniane przez Radę Konsultacyjną, złożoną z przedstawicieli Spółki, przedstawicieli władz samorządowych województwa pomorskiego, urzędów powiatu puckiego i wejherowskiego oraz władz i mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa. Zadaniem Rady jest opiniowanie i rekomendowanie zarządowi Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe tych projektów, które spełniają wymogi formalne oraz założenia Programu.

pgeej_site