Zostanie wycięte prawie 700 ha lasów. Nieprawda

Szacuje się, że w przypadku wyboru lokalizacji „Lubiatowo – Kopalino” łączna utrata powierzchni lasów gminy Choczewo może wynieść ok. 5% całości, czyli 335 ha. Natomiast liczba 700 ha jest liczbą odnoszącą się do całego obszaru realizacji przedsięwzięcia, czyli maksymalnej powierzchni terenu zarezerwowanego na czas budowy.

Wielkość tego obszaru, czyli 335 ha trwałego wylesienia, dotyczy proponowanego do realizacji przez inwestora podwiarantu technicznego zakładającego zastosowanie otwartego układu chłodzenia z wykorzystaniem wody morskiej i wydrążenia, za pomocą maszyn wiercących TBM, tuneli na potrzeby poboru i zrzutu tej wody. Dzięki temu nie będzie też konieczności rozkopywania plaży, gdyż tunel powstałby tak samo jak powstają na przykład tunele metra.

W ramach badań na potrzeby oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, wpływ elektrowni na tereny leśne został gruntownie przebadany. Celem badań, których wyniki zamieszczono w raporcie środowiskowym, było m.in. określenie tzw. „strefy trwałego wylesienia”, w której zostanie posadowiona elektrownia oraz elementy niezbędnej infrastruktury z nią związanej. Trwałe wylesienie części obszaru realizacji przedsięwzięcia jest konieczne ze względów bezpieczeństwa m.in. pożarowego wymaganych dla elektrowni jądrowych, jak również dotyczy to innych dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Wyniki prowadzonych przez PEJ analiz potwierdziły, że na terenie lokalizacji wskazanej pod budowę EJ głównym gatunkiem objętym wycinką będzie sosna oraz, nasadzana sztucznie, kosodrzewina (kosówka). Obydwa gatunki nasadzano w celu stabilizacji wydm zarówno pod koniec XIX wieku, jak również w okresie powojennym. Kosodrzewina występuje tu poza zasięgiem naturalnego występowania natomiast sosna jest pospolitym gatunkiem występującym wzdłuż całego polskiego wybrzeża.  W ramach analiz będących częścią raportu środowiskowego określono szereg działań minimalizujących negatywne oddziaływania wynikające z realizacji inwestycji. Obejmują one między innymi przesiedlanie najlepiej zachowanych stanowisk gatunków chronionych w inne dogodne siedliskowo miejsca znajdujące się poza strefą oddziaływań budowy elektrowni jądrowej. Dodatkowo elektrownię od plaży oddzielał będzie pas lasu, dzięki czemu zachowana zostanie ciągłość ekologiczna. Ponadto po zakończonych pracach inwestor planuje odtworzenie powierzchni ekologicznie czynnych, czego preferowanym sposobem będą nasadzenia.

baner 5%

 

Ostateczna powierzchnia „strefy trwałego wylesienia” zależeć będzie od szeregu czynników, w tym m.in. rozwiązań technicznych przyjętych na potrzeby realizacji EJ (zarówno budowy jak i eksploatacji) wybranego podwariantu technicznego, czy metody realizacji rurociągów i kanałów na potrzeby poboru i zrzutu wód chłodniczych (wykorzystanie maszyn wiercących do tunelowania TBM lub metody wykopu otwartego w części lądowej oraz metody zanurzeniowej w części morskiej).