Za realizację infrastruktury towarzyszącej odpowiadają Polskie Elektrownie Jądrowe? Wyjaśniamy

Za realizację infrastruktury towarzyszącej – czyli nowej drogi dojazdowej, linii kolejowej do elektrowni jądrowej czy sieci przesyłowej oraz konstrukcji morskiej odpowiadają wyznaczone do tego podmioty specjalizujące się w prowadzeniu takich inwestycji na poziomie ogólnopolskim, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) , Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Urząd Morski w Gdyni. 

W czerwcu 2023 r. doszło do uchwalenia przez Radę Ministrów Programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim), Realizacja Programu planowana jest na lata 2023-2029 i zostanie sfinansowana w całości ze środków budżetu państwa. Przeznaczona na to kwota to 4 761 777 307 zł.

W ramach Programu powstanie infrastruktura towarzysząca elektrowni jądrowej na Pomorzu, czyli:

  • konstrukcja morska (tzw. MOLF) o długości ok. 1100 m służąca do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktura techniczna umożliwiająca prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej, za co odpowiedzialny jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni,
  • droga krajowa, która zapewni dojazd do elektrowni od najbliższej drogi ekspresowej, za co odpowiada Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • infrastruktura kolejowa, w tym linie kolejowe wraz z sieciami trakcyjnymi, stacje pasażerskie, terminale towarowe i obiekty inżynieryjne, do czego wyznaczono spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.

W lipcu 2023 r. Urząd Morski w Gdyni podpisał porozumienie o współpracy i nawiązaniu partnerskich stosunków z inwestorem, czyli spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. Na mocy tego porozumienia Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest odpowiedzialny za pozyskanie niezbędnych zgód, a następnie budowę konstrukcji morskiej MOLF. Trwają prace nad koncepcją projektową, a następne kroki to wykonanie karty informacyjnej, opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, wykonanie dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i finalnie prace budowlane. Mają się one zakończyć się do końca września 2028 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pracuje nad koncepcją drogi krajowej, która zapewni dojazd do elektrowni jądrowej. Prace koncepcyjne mają trwać do końca 2023 r. Rok 2024 to wybór wariantu, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz przetarg na budowę. W roku 2025 będą trwać prace nad projektem budowlanym. W roku 2026 zaplanowane są uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozpoczęcie prac budowlanych.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzi prace nad infrastrukturą kolejową, która ma zapewnić połączenie kolejowe z elektrownią „Lubiatowo-Kopalino”. Trwają prace nad koncepcją programowo-przestrzenną. Na rok 2024 planowane jest opracowanie projektu budowlanego. Rok 2025 to opracowanie projektu wykonawczego oraz kompletu wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA będą odpowiedzialne m.in. za wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowej. W ramach projektu powstaną 4 linie i 2 stacje elektroenergetyczne.

Zadaniem  spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, jako inwestora odpowiedzialnego za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, jest m.in. koordynacja realizacji poszczególnych inwestycji towarzyszących.

 

Grafika: Polskie Elektrownie Jądrowe - poglądowa mapa infrastruktury towarzyszącej