Teren wokół elektrowni jądrowej będzie zdegradowany. Fake news!

Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, strategiczny z punktu widzenia sektora energetycznego i bezpieczeństwa dostaw energii projekt, niewątpliwie jest dużym wyzwaniem, również pod względem wpływu na otoczenie. Należy jednak podkreślić, że inwestycja została gruntownie przebadana pod kątem środowiskowym, a inwestor planuje szereg działań minimalizujących wpływ na otoczenie. Innymi słowy, wiemy, w jaki sposób inwestycja wpłynie na środowisko i jesteśmy w stanie wdrożyć adekwatne środki, żeby ten wpływ ograniczać do możliwego minimum. Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji pod kątem wpływu na środowisko i otoczenie będzie czuwał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który jest niezależny organem dbającym o ochronę przyrody, a spółka Polskie Elektrownie Jądrowe jako inwestor będzie zobligowana do stosowania się do jego postanowień.

Grafika: Polskie Elektrownie Jądrowe

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe posiada bardzo szeroką wiedzę o miejscu realizacji inwestycji. Wynika to z opracowania tzw. raportu środowiskowego będącego efektem bezprecedensowej pod względem skali kampanii badawczej w Polsce. Badania, inwentaryzacje i monitoringi trwały ponad 4 lata, było nimi objętych około 274 km2 obszaru morskiego i 98 km2 obszaru lądowego*. Skala badań pozwoliła inwestorowi zarówno zgromadzić szczegółową wiedzę na temat tego w jaki sposób inwestycja wpłynie na otoczenie, jak i dobrać odpowiednie środki minimalizujące tak, żeby budowa elektrowni odbyła się z poszanowaniem środowiska i lokalnych społeczności.

Już na tym etapie w tzw. raporcie środowiskowym Polskie Elektrownie Jądrowe wskazały preferowany przez spółkę wariant i podwariant techniczny, co ma na celu m.in. ograniczanie wpływu na środowisko. Wśród najistotniejszych propozycji należy wymienić:

  • Budowę nowych dróg i linii kolejowych w oddaleniu od terenów zabudowanych po to, aby ograniczać uciążliwości związane z transportem. W tym samym celu planuje się wykonanie konstrukcji morskiej – MOLF – wykorzystywanej do wyładunku transportowanych morzem ciężkich elementów wprost na plac budowy, co pozwoli na ograniczenie uciążliwości związanych z transportem dla lokalnej społeczności.
  • Ochronę cennych gatunków - w ramach działań minimalizujących przed przystąpieniem do budowy cały teren planowany pod inwestycję zostanie ponownie przebadany przez ekspertów ds. ochrony środowiska w celu ochrony występujących na tym terenie gatunków. Wszelkie cenne gatunki roślin i zwierząt zostaną przeniesione w inne dogodne siedliskowo miejsca. Ponadto prace przygotowawcze będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym w celu uniknięcia jakichkolwiek negatywnych zdarzeń środowiskowych.
  • Nasadzenia drzew - w ramach  budowy część terenu zostanie zajęta pod plac budowy i zaplecza, w tym magazynów. Po zakończeniu prac  będzie możliwość odtworzenia powierzchni biologicznie czynnych, w tym nasadzenia drzew czy odtworzenia roślinności niskiej.
  • Otwarty układ chłodzenia - pozwalający na rezygnację z wysokich chłodni kominowych oraz oddzielnie elektrowni pasem lasu od strony plaży, aby minimalizować wpływ na krajobraz. Pas lasu będzie tworzyć fizyczną barierę oddzielającą okoliczne tereny od obiektu jądrowego, a dodatkowo stanie się korytarzem migracyjnym dla zwierząt, aby zachować ciągłość ekologiczną tego miejsca.
  • Wykorzystanie maszyny TBM – drążącej pod ziemią tunele pod układ chłodzenia – umożliwi to przygotowanie tuneli bez rozkopywania plaży i bez dodatkowej wycinki drzew. Jest to również istotne z punktu widzenia ochrony brzegów morskich i nadmorskiego pasa technicznego lasu. Brak prac ziemnych na tym obszarze pozwoli uniknąć negatywnych zmian w strefie brzegowej i pozwoli w sposób naturalny utrzymać warunki ochrony brzegu.

Podsumowując możemy stwierdzić, że przy zachowaniu uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony przyrody oraz mając na uwadze przedstawione w raporcie OOŚ informacje stwierdzenie „Teren wokół elektrowni jądrowej będzie zdegradowany” można uznać za nieprawdziwe. W trakcie realizacji tego Przedsięwzięcia Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe będzie dokładać należytej staranności, aby na wszystkich etapach realizacji projektu przestrzegano prawa ochrony środowiska, a jako świadomy inwestor dołoży wszelkich starań, aby teren wokół elektrowni po zakończeniu prac został odtworzony i przywrócony do stanu naturalnego.

*Liczby dotyczą jedynie lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko badano również wpływ inwestycji na lokalizację „Żarnowiec”, więc faktycznie przebadany przez PEJ obszar morski i lądowy miał znacznie większy zasięg.