Produkty rolne i zwierzęta będą musiały być specjalnie znakowane. To mit!

Elektrownie jądrowe bezpiecznie funkcjonują w wielu miejscach na świecie, w tym w otoczeniu zarówno terenów atrakcyjnych turystycznie, jak i obszarów rolniczych. W trakcie codziennego funkcjonowania elektrowni jądrowej ani rolnicy, ani hodowcy zwierząt, którzy prowadzą swoje gospodarstwa w regionie, w którym znajduje się funkcjonująca elektrownia jądrowa, nie muszą w żaden sposób znakować swoich produktów, towarów czy też płodów rolnych. Sąsiadowanie z elektrownią jądrową nie wpływa ani na proces upraw ani na proces hodowlany.

Poza tym na rolnikach uprawiających ziemię w regionie, gdzie powstanie elektrownia, nie będzie spoczywał obowiązek realizacji monitoringu radiacyjnego czy też badania próbek produktów i plonów. Za monitoring radiacyjny obszaru lokalizacji elektrowni i jego sąsiedztwa odpowiedzialni będą bowiem zarówno inwestor – operator obiektu jądrowego – jak i krajowy dozór jądrowy, czyli Państwowa Agencja Atomistyki. Już obecnie Państwowa Agencja Atomistyki, która odpowiada m.in. za bezpieczeństwo radiacyjne kraju, prowadzi stały monitoring krajowy wskazujący aktualny poziom promieniowania jonizującego w Polsce. Prowadzony jest również monitoring radiacyjny ośrodka jądrowego w Świerku pod Warszawą.

Region, w którym będzie funkcjonowała pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa, będzie poddany stałemu dodatkowemu monitoringowi prowadzonemu zarówno przez Państwową Agencję Atomistyki, jak i operatora elektrowni jądrowej. Całodobowy monitoring będzie prowadzony zarówno na terenie elektrowni (w tym wewnątrz budynków i w ujściach kominów wentylacyjnych), jak i poza terenem elektrowni – na skalę regionalną oraz ogólnokrajową. Obowiązek regularnych badań, na podstawie pobieranych próbek produktów i upraw z regionu lokalizacji obiektu jądrowego, spoczywa na operatorze elektrowni jądrowej i odbywa się na jego koszt.