Elektrownia jądrowa wydaje dźwięki przeszkadzające mieszkańcom. Mówimy jak jest naprawdę

Wyniki badań i analiz opisane w tzw. raporcie środowiskowym wskazują, że przewidywane poziomy emisji dźwięku w fazie eksploatacji dla miejscowości zlokalizowanych w pobliżu elektrowni w preferowanej lokalizacji (Osetnik, Słajszewo, Biebrowo i Kopalino) będą miały poziom natężenia dźwięku podobny do szmerów w mieszkaniu (ok. 40 dB) i jednocześnie dwa razy niższy niż na przykład ruch uliczny*.

W celu osiągnięcia dopuszczalnych przez polskie prawo poziomów dźwięku inwestor przewiduje zastosowanie środków minimalizujących (rozwiązania projektowe oraz techniczne), tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (ang. BAT – Best Available Technology), w zakresie ograniczenia emisji dźwięku, takich jak odpowiedni układ budynków, budowa specjalnych ekranów akustycznych, obudów dźwiękochłonnych i innych barier ograniczających rozchodzenie się dźwięku, które pomogą dodatkowo obniżyć jego poziom. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań stanu aktualnego i przeprowadzonych analiz modelowych wpływu przedsięwzięcia na środowisko, dzięki zastosowaniu rozwiązań minimalizujących dopuszczalne poziomy dźwięku wskazane w polskim prawie nie zostaną przekroczone w żadnej z wymienionych powyżej miejscowości zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.

Po zakończeniu budowy i rozpoczęciu eksploatacji inwestor, zgodnie z obowiązującym prawem, przeprowadzi też analizę porealizacyjną, która porównuje wyniki badań z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem na otoczenie po realizacji inwestycji. Opisane więc w raporcie środowiskowym wartości są wiążące, czyli nawet gdyby doszło do przekroczenia dozwolonych limitów, to inwestor będzie zobowiązany wdrożyć odpowiednie środki zaradcze, a w razie braku ich skuteczności – do wstrzymania lub zaprzestania działalności do czasu doprowadzenia poziomów dźwięku do wartości wymaganych przepisami. Przekraczanie określonych w polskim prawie restrykcyjnych limitów, oprócz strat związanych z koniecznością zaprzestania działalności do czasu wdrożenia odpowiednich działań zapobiegawczych, naraża również inwestora na kary finansowe związane z przekroczeniem poziomów dźwięku wskazanych w obowiązujących regulacjach. Badania terenowe i modelowe wykonane na potrzeby raportu środowiskowego miały więc za zadanie przede wszystkim ochronę zdrowia ludzi i środowiska.

 

* Międzynarodowa Organizacja Zdrowia WHO podaje, że ruch uliczny wiąże się z emisją dźwięku o natężeniu ok. 80 dB.

 

Odległości obszaru inwestycji do najbliższych miejscowości w preferowanej lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino".