Elektrownia będzie budowana na piasku. Wyjaśniamy

Zrealizowane przez inwestora badania i analizy geologiczne prowadzone w ramach procesu wyboru preferowanej lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” pokazały, że w tym miejscu można bezpiecznie posadowić i eksploatować elektrownię jądrową. Tym samym nie wykazano występowania czynników z zakresu geologii wykluczających lokalizację obiektu jądrowego.

Przeprowadzone rozpoznanie warunków geologicznych pozwoliło zidentyfikować różne rodzaje gruntów (w tym piasek) występujących w podłożu lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. Na potrzeby projektowania zostaną określone szczegółowe parametry gruntów w miejscu budowy, a następnie znajdą one odzwierciedlenie w doborze odpowiednich metod ewentualnego wzmocnienia podłoża oraz rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na bezpieczne posadowienie i eksploatację obiektu jądrowego.

Badania z zakresu różnych dziedzin geologii (badania geofizyczne, sejsmiczne, wiercenia, sondowania, badania laboratoryjne, itd.) stanowiły jeden z 32 obszarów badawczych analizowanych w ramach analiz lokalizacyjnych i środowiskowych na potrzeby Raportu o odziaływaniu na środowisko i Raportu lokalizacyjnego. Prowadzona na bezprecedensową skalę kampania badawcza, która poprzedziła wybór preferowanej lokalizacji, pozwoliła określić z jednej strony, w jaki sposób elektrownia jądrowa będzie oddziaływać na otaczające ją środowisko i zdrowie ludzi, a z drugiej, jak uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na funkcjonowanie samej elektrowni. Badania, inwentaryzacje i monitoringi trwały ponad 4 lata, w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” było nimi objętych około 274 km2 obszaru morskiego i 98 km2 obszaru lądowego.

 

Fot. Poglądowa wizualizacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w lokalizacji "Lubiatowo-Kopalino".