Drzewa z pasa oddzielającego plażę od elektrowni zostaną wycięte. Nieprawda

Przy realizacji budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu inwestor będzie minimalizował wpływ inwestycji  na zasoby leśne, które znajdują się na obszarze, gdzie powstanie  sam obiekt.

Elektrownia jądrowa w preferowanej lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”, przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych, będzie oddzielona od nabrzeża Morza Bałtyckiego około 300-400 metrowym pasem terenu (linia brzegowa jest na tym odcinku zróżnicowana). Około 200 metrowy w najwęższym miejscu pas drzew oddzielający elektrownię będzie pełnił funkcję swoistej bariery estetycznej zasłaniającej elektrownię, a także będzie stanowić korytarz ekologiczny dla zwierząt, które będą mogły swobodnie migrować.

Należy również podkreślić, że obszar trwałego wylesienia nie oznacza terenu bez roślinności, poza ogrodzeniem przyszłej elektrowni jądrowej nasadzone zostaną na nim krzewy i niska roślinność oraz wybrane drzewa liściaste (gatunki niewpływające na ryzyko pożarów i zagrożenie dla elektrowni).

Aby odpowiednio przygotować teren pod budowę elektrowni, spółka przeprowadziła szereg długofalowych i kompleksowych  analiz dotyczących potencjalnych zmian zagospodarowania i użytkowania gruntów leśnych. Ich celem było jednocześnie określenie tzw. „strefy stałego wylesienia”, w której powstanie obiekt jądrowych. Warto tu dodać, że ze względu na szeroką dostępność lasów w gminach lokalizacyjnych, przekształcenia terenów leśnych nie będą stanowić istotnego oddziaływania na leśnictwo, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań. W preferowanym wariancie i podwariancie technicznym inwestycji, trwałe wylesienie wyniesie ok. 335 ha, z czego po zakończeniu budowy w wyniku dodatkowych nasadzeń obszar ten uda się zmniejszyć do niecałych 300 ha. 

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe planuje realizację szeregu działań, które pozwolą ograniczyć  wpływ inwestycji na życie mieszkańców oraz środowisko naturalne, w tym na obszary leśne. Minimalizacja wpływu przedsięwzięcia na krajobraz będzie polegała m. in. na wspomnianym wyżej odtworzeniu roślinności tam, gdzie będzie możliwe, a sam obszar, który będzie podlegał niezbędnej wycince, będzie ograniczony do minimum. W preferowanym wariancie i podwariancie przy budowie kanałów układu chłodzenia będą wykorzystane tzw. maszyny do tunelowania - TBM (tunel boring machine), takie jak stosuje się m. in. przy budowie metra. Dzięki temu będzie możliwe zachowania pasa drzew oddzielającego elektrownię od plaży oraz nie będzie konieczności rozkopywania samych plaż.

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na utrzymanie walorów estetycznych miejsca. Dodatkowo w ramach działań minimalizujących wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze przewidziano nasadzenia drzew i zieleni,  czy też zabezpieczenie ciągłości korytarzy ekologicznych dla zwierząt.

Niezależnie od specyfiki lokalizacji obiektu jądrowego, już na etapie planowania inwestycji wszelkie ingerencje w teren są ograniczane do minimum, jednocześnie efektywnie wykorzystuje się dostępne uwarunkowania terenu. Nie inaczej jest w tym przypadku. Dzięki indywidualnemu podejściu, z wykorzystaniem sprawdzonych międzynarodowych doświadczeń,  projekt pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu będzie optymalnie dopasowany do otoczenia lokalnego i społecznego.