Działania komunikacyjne

Realizacja Programu polskiej energetyki jądrowej wiąże się z koniecznością prowadzenia ustawicznych działań edukacyjno-informacyjnych, których celem jest uzyskanie i utrzymanie poparcia społecznego dla budowy elektrowni jądrowej. Dlatego też w 2011 roku zainaugurowano ogólnopolską kampanię Świadomie o Atomie. Jej założeniem jest zachęcanie Polaków do poszukiwania informacji o energetyce jądrowej i jednoczesne dostarczanie wiedzy umożliwiającej każdemu wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat. Działania podejmowane przez Spółkę koncentrują się na wyjaśnianiu zagadnień budzących obawy i wątpliwości społeczeństwa, obalaniu mitów na temat energii jądrowej oraz bieżącym informowaniu o kolejnych etapach realizowanego projektu inwestycyjnego.

Działania, realizowane w ramach programu Świadomie o Atomie, skierowane są przede wszystkim do mieszkańców potencjalnych lokalizacji elektrowni, czyli gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino w województwie pomorskim. To z myślą o nich, oraz o turystach odwiedzających gminy lokalizacyjne, Spółka uruchomiła w 2013 roku trzy multimedialne Lokalne Punkty Informacyjne (LPI), w których uzyskać można niezbędne informacje na temat energetyki jądrowej. W okresie letnim LPI przekształcane bywają w Wakacyjne Punkty Informacyjne (WPI), zlokalizowane w miejscach najchętniej odwiedzanych przez turystów. Szczegółowe informacje na temat działań edukacyjno-informacyjnych organizowanych przez Spółkę, znaleźć można na portalu www.swiadomieoatomie.pl, który stanowi swoistą bazę wiedzy na temat energetyki jądrowej.

Obecnie najważniejszym projektem Spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) jest Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS), uruchomiony wiosną 2022 roku, który zastąpił Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, realizowany od 7 lat.

Celem  PWIS jest wsparcie rozwoju obszarów objętych wpływem Programu inwestycyjnego Polskich Elektrowni Jądrowych oraz budowanie i umacnianie partnerskich relacji z interesariuszami Spółki z regionu prowadzonych inwestycji. PWIS jest realizowany poprzez wsparcie inicjatyw istotnych dla mieszkańców. Jest skierowany szczególnie do jednostek samorządu terytorialnego z regionu, w tym m.in. sołectw, gmin, starostw, a także organizacji lub jednostek takich jak działające lokalnie fundacje, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich.  

Wśród wspieranych w ramach PWIS inicjatyw społecznych są m.in. projekty inwestycyjne, działania na rzecz rozwoju placówek i programów edukacyjnych, szczególnie z zakresu popularyzacji wiedzy na temat szeroko pojętej energetyki jądrowej, a także działalność dobroczynna i sponsoringowa.

Z realizowanych cyklicznie badań opinii publicznej wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynika, że blisko 80% ankietowanych mieszkańców uważa program za ważny. 

Współpraca i kontynuacja dialogu zarówno z samorządami, jak i lokalną społecznością jest dla nas bardzo ważna. Od ponad 10 lat jako jesteśmy obecni w gminach lokalizacyjnych oraz w znacznej części Pomorza.
Wspólnie z władzami samorządowymi Pomorza cyklicznie organizujemy spotykania informacyjne, podczas których rozmawiamy o statusie prac związanych z inwestycją i infrastruktury towarzyszącej budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu (w tym m.in. o budowie infrastruktury towarzyszącej – nowych drogach, połączeniach kolejowych oraz przebiegu sieci elektroenergetycznych).
Tylko od czerwca do września 2022 r. pracownicy PEJ wzięli udział w około 40 wydarzeniach gminnych           
i sołeckich, m.in. dniach gmin, festynach, dożynkach i imprezach sportowych, podczas których przeprowadzono setki rozmów na tematy związane z realizowaną inwestycją i powstającą infrastrukturą towarzyszącą.  
Natomiast nasi pracownicy z Lokalnych Punktów Informacyjnych na co dzień zajmują się udzielaniem informacji wszystkim zainteresowanym planami budowy elektrowni jądrowej w Polsce. A w  lipcu i sierpniu 2022 r.
w Słajszewie i Kopalinie otworzyliśmy dodatkowe Wakacyjne Punkty Informacyjne podczas których rozmawialiśmy o inwestycji z mieszkańcami i turystami będącymi w sąsiedztwie preferowanej lokalizacji elektrowni.