Zmiany w Zarządzie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe

22.02.2024

Z dniem 22.02.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki PEJ powołało Pana Leszka Juchniewicza na członka zarządu i powierzyło mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

Dr Leszek Juchniewicz był wieloletnim wykładowcą i pracownikiem banków komercyjnych. W latach 1994-1997 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 1997 r. do 2007 r. był Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Wielokrotnie był powoływany do organów nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym jako Przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych czy Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrochemii Płock S.A. W latach 2013-2021 był Doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, w tym m.in. Głównym Ekonomistą.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i kilku książek naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, regulacji w energetyce i prywatyzacji.

Jednocześnie z dniem 22.02.2024 r. prokurentem spółki został Pan Jan Chadam.

Jan Chadam jest praktykiem z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami i grupami kapitałowymi. W latach 2009-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu GAZ-SYSTEM S.A., a w latach 2015-2017 Prezesa Zarządu Polskie LNG sp. z o.o. Był odpowiedzialny za realizację największych krajowych projektów infrastrukturalnych, w tym strategicznego terminalu LNG w Świnoujściu wraz z siecią gazociągów. Pan Jan Chadam jest także autorem licznych publikacji z zakresu finansów i zarządzania.

Jan Chadam jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych.

Ponadto informujemy, że dotychczasowi członkowie zarządu z dniem 22.02.2024 r. przestali pełnić swoje funkcje.