Za nami konsultacje merytoryczne z państwami w ramach procedury transgranicznej dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu

18.07.2023

Prowadzący postępowanie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska poinformował o zakończeniu etapu konsultacji merytorycznych, w których aktywny udział brali eksperci spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. W ramach procedury oceny oddziaływania elektrowni na środowisko planowane są jeszcze konsultacje społeczne w kraju.

- Zakończenie merytorycznej wymiany uwag oraz spotkań z krajami, które o to poprosiły, to bardzo ważny etap postępowania środowiskowego. Jesteśmy transparentni, umożliwiając innym państwom przekazanie Polsce nurtujących ich pytań związanych z inwestycją, udzielając szczegółowych odpowiedzi i spełniając tym samym zapisy konwencji z Espoo. Cieszę się, że wszystkie nasze informacje i wyjaśnienia zostały zaakceptowane, a inne kraje rozumieją nasze potrzeby i plany oraz że bardzo sprawnie uczestniczyły w konsultacjach merytorycznych dotyczących oddziaływania tego projektu na środowisko – mówi Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W konsultacjach transgranicznych w sumie brało udział 14 państw, w tym: sąsiadujące z Polską, znajdujące się w regionie Morza Bałtyckiego lub wcześniej zgłaszające chęć udziału w procedurze. Czechy, Finlandia i Holandia nie zgłosiły uwag lub pytań do raportu środowiskowego przygotowanego przez spółkę PEJ i w pełni przyjęły jego założenia oraz wyniki analiz popierając tym samym dążenia Polski do rozwoju energetyki jądrowej. Uwagi w formie pisemnej zgłosiły natomiast: Austria, Białoruś, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry.

Na prośbę czterech państw – Austrii, Danii, Łotwy i Niemiec – strona polska zorganizowała w Warszawie międzyrządowe konsultacje transgraniczne w formie spotkania ekspertów w trybie art. 5 Konwencji z Espoo. Te zakończyły się uzgodnieniem stosownego protokołu ze spotkania, potwierdzając tym samym brak dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących oddziaływania elektrowni jądrowej.

- To niewątpliwie ogromy sukces naszej spółki, jako inwestora elektrowni oraz jednocześnie podmiotu, który przygotował raport oceny oddziaływania na środowisko i raport transgraniczny dla pierwszej tego typu inwestycji w Polsce. Jestem przekonany, że zaangażowanie zarówno pracowników spółki, jak i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska miały istotny wpływ na sprawny przebieg całej procedury transgranicznej. – powiedział Łukasz Młynarkiewicz, p.o. Prezesa Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych. 

Konsultacje transgraniczne rozpoczęły się 16 września 2022 r. wraz z przekazaniem dokumentacji transgranicznej państwom biorącym udział w tej międzynarodowej ocenie. Składało się na nią zarówno liczące 1200 stron opracowanie, przygotowane w językach angielskim, niemieckim i litewskim (zgodnie z międzyrządowymi umowami) umożliwiające innym krajom ocenę możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jak i sam raport środowiskowy liczący 19 000 stron przygotowany w języku polskim.

Zakończenie merytorycznych uzgodnień transgranicznych nie oznacza zakończenia procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej. Postępowanie prowadzone przez GDOŚ przewiduje również konsultacje społeczne. Kolejną decyzją administracyjną, o którą będzie ubiegała się spółka Polskie Elektrownie Jądrowe jest tzw. decyzja lokalizacyjna.