Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

22.09.2023

19 września 2023 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszej elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, na obszarze gminy Choczewo.
Decyzja wydana przez organ jest kluczowym pozwoleniem uzyskiwanym w procesie inwestycyjnym, ponieważ kolejne zgody administracyjne, w tym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenie na budowę, muszą być zgodne z ustaleniami i warunkami zawartymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przesądza o wariancie lokalizacyjnym pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, w lokalizacji – Lubiatowo-Kopalino, określa m.in. warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji obiektu, wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji projektowej, wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, a także nakłada obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

- Decyzja środowiskowa wydana przez Generalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska to  kluczowy  kamień milowy w procesie pozwoleniowym projektu jądrowego – przesądza ona o miejscu ulokowania pierwszej polskiej elektrowni jądrowej i dostarcza szeregu informacji istotnych z punktu widzenia kolejnych etapów, przede wszystkim projektowania. Plany Rządu RP dotyczące przebudowy miksu energetycznego są jednymi z  najbardziej ambitnych w Europie. Skala wyzwań oraz tempo zmian są ogromne, dlatego tak ważna jest terminowa realizacja dużych i skomplikowanych projektów inwestycyjnych, takich jak budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, która zostanie zrealizowana zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

- Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jednym z najważniejszych etapów w procesie pozwoleniowym i znacząco przybliża nas do momentu rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Określa ona warunki jakie należy spełnić, by móc zrealizować inwestycję jądrową w zgodzie z przepisami i wymogami środowiskowymi zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi. W imieniu spółki pragnę podziękować przedstawicielom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za współpracę w ramach prowadzonej procedury środowiskowej i wydanie przedmiotowej decyzji podkreśla Mateusz Berger, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Wydanie przez GDOŚ decyzji środowiskowej poprzedzone było złożeniem przez spółkę PEJ pod koniec marca 2022 r. raportu o oddziaływaniu na środowisko (Raport OOŚ), będącego pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem w Polsce sporządzonym dla elektrowni jądrowej. Projekt decyzji był opiniowany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.

Wydanie decyzji poprzedzone było również konsultacjami krajowym oraz transgranicznymi z 14 państwami, które zgłosiły chęć udziału w tej procedurze. Konsultacje krajowe, przeprowadzone w dniach od 20 lipca do 18 sierpnia 2023 r., obejmowały wszystkich mieszkańców Polski, którzy mogli zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.

Konsultacje transgraniczne trwały od września 2022 r., tj. od momentu przekazania dokumentacji transgranicznej zainteresowanym państwom aż do lipca 2023 r. W ramach tej procedury podpisano stosowne protokoły uzgodnień ze wszystkimi zaangażowanymi państwami, w tym 4 protokoły po przeprowadzeniu międzyrządowych spotkań eksperckich w trybie art. 5 Konwencji z Espoo, co przyczyniło się do zamknięcia tego procesu w założonych ramach czasowych.