Budowanie i utrzymanie wysokiego poparcia dla energetyki jądrowej oraz bliska współpraca z gminami lokalizacyjnymi to strategiczne zadania spółki  PGE EJ 1, której 100 proc. udziałów od 31 marca br. należy do Skarbu Państwa.

Zainaugurowany w 2015 roku Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL) jest inicjatywą skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego gmin: Choczewo, Gniewino i Krokowa oraz powiatu puckiego i powiatu wejherowskiego. Beneficjantami Programu mogą zostać także osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, fundacje, organizacje społeczno-zawodowe i inne podmioty. Warunkiem jest posiadanie miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Gmin Lokalizacyjnych.

Finansowanie lub dofinansowanie przyznawane jest na wsparcie wybranych projektów złożonych w ramach Programu z zakresu:

  1. Aktywności edukacyjno-informacyjnych związanych z energetyką jądrową;
  2. Działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego;
  3. Realizacji gminnych projektów infrastrukturalnych, zgodnych z celami Programu;
  4. Inicjatyw dobroczynnych;
  5. Projektów sponsoringowych.

Wszystkie informacje na temat tegorocznej edycji PWRGL, w tym regulamin Programu, dostępne są na stronie internetowej spółki PGE EJ 1: www.pgeej1.pl. W związku z pandemią COVID-19 nabór wniosków odbywać się będzie wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Skany wniosków wraz z kompletem niezbędnych dokumentów należy przesłać na jeden z podanych niżej adresów mailowych Lokalnych Punktów Informacyjnych:

•  Lokalny Punkt Informacyjny w Choczewie: info.choczewo.ej@gkpge.pl

  • osoba kontaktowa Przemysław Róg (tel: 669 881 909)

•  Lokalny Punkt Informacyjny w Gniewinieinfo.gniewino.ej@gkpge.pl

  • osoba kontaktowa Małgorzata Dawidowska (tel: 695 112 559)

•  Lokalny Punkt Informacyjny w Krokowej: info.krokowa.ej@gkpge.pl

  • osoba kontaktowa Urszula Doppke (tel: 783 912 990)

 

Wnioski można składać do 5 maja 2021 r.

 

***

W styczniu 2014 r. PGE EJ 1 sp. z o.o. zawarła z gminą Choczewo, gminą Krokowa, gminą Gniewino (dalej „Gminy Lokalizacyjne”) oraz Samorządem Województwa Pomorskiego „Porozumienie o Współpracy i Rozwoju”.  Na jego postawie Spółka podpisała z gminami lokalizacyjnymi umowy na realizacje działań edukacyjno-informacyjnych.

Następnie, w listopadzie 2015 r. PGE EJ 1 zainaugurowała Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL), którego celem jest wsparcie rozwoju gmin lokalizacyjnych, upowszechnianie wiedzy na temat energetyki jądrowej, budowanie akceptacji społecznej dla tego źródła energii oraz wsparcie efektywności procesu inwestycyjnego, w szczególności poprzez zaangażowanie PGE EJ 1 w wybrane projekty z zakresu infrastruktury, wspierające aktualne i przyszłe potrzeby Spółki jako inwestora.

Program od lat przyczynia się do rozwoju gmin lokalizacyjnych, poprawy warunków życia ich mieszkańców, a także turystów odwiedzających Gminy Lokalizacyjne. Działania związane z rynkiem pracy i wspieraniem rozwoju zawodowego, realizowane w ramach PWRGL, obejmują nie tylko Gminy Lokalizacyjne ale także powiat wejherowski i powiat pucki.

pgeej_site