Raport Zarządu PGE Energia Jądrowa SA, PGE EJ 1 Sp. z o.o. z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku

08.07.2014

Zarządy spółek PGE Energia Jądrowa S.A. oraz PGE EJ 1 sp. z o.o. pod kierownictwem Aleksandra Grada (zwane dalej „spółkami jądrowymi”), powołanych w celu przygotowania projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przedstawiają raport z prac wykonanych w ciągu ostatniego roku.

Wszystkie zadania związane z Polskim Projektem Jądrowym, jednym  z najpoważniejszych wyzwań technologicznych, organizacyjnych i społecznych przed jakimi stoi nasz kraj, są prowadzone zgodnie z założeniami.
 
BADANIA LOKALIZACYJNE I ŚRODOWISKOWE
Na początku 2013 r. PGE EJ 1 zakończyło prowadzone w trybie zamówień publicznych postępowanie na wybór wykonawcy badań lokalizacyjnych i środowiskowych. Umowa została podpisana 
z konsorcjum firm WorleyParsons Nuclear Services JSC, WorleyParsons International Inc, WorleyParsons Group Inc.
Badania te mają na celu określenie odpowiedniej z punktu widzenia ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa jądrowego lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także  uzyskanie dla niej wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Są to przede wszystkim: decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, decyzja o ustaleniu lokalizacji obiektu jądrowego oraz uzgodnienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach pozwolenia na budowę.
Wybrany wykonawca rozpoczął pierwszy etap prac, tzw. mobilizację do realizacji projektu. Wykonano również działania niezbędne do rozpoczęcia badań w terenie.  
PGE EJ 1 przeprowadziła przegląd oraz ocenę mobilizacji, obejmujące zagadnienia takie jak: harmonogram, mobilizację zasobów, aspekty BHP, zapewnienie jakości, audyt i nadzór, zarządzanie ryzykiem, realizację projektu, ochrona środowiska, podwykonawstwo i zakupy oraz zarządzanie interesariuszami. Warunkiem rozpoczęcia prac w terenie jest zaakceptowanie przez PGE EJ 1 wszystkich produktów mobilizacji projektu, a także uzyskanie zgód korporacyjnych niezbędnych do wydania kolejnych upoważnień do wykonywania prac. 
Prace w terenie
W ramach drugiego etapu badań wykonawca rozpocznie prace i analizy w terenie, a także przygotowanie niezbędnych raportów i uzyskiwanie pozwoleń. 
Pierwszym krokiem będzie określenie istniejących warunków środowiskowych i inwentaryzacja przyrodnicza. Rezultaty badań, które muszą trwać minimum 12 miesięcy, będą stanowiły podstawę opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz oceny występowania tzw. wad zasadniczych. Równolegle do badań terenowych będą prowadzone prace związane z ustaleniem zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Początkiem analiz terenowych będzie instalacja wieży meteorologicznej, która jest jednym z kluczowych elementów obserwacji meteorologicznych i klimatycznych. Po postawieniu wież w dwóch badanych lokalizacjach wykonawca rozpocznie pierwsze 12 miesięcy monitoringu meteorologicznego. 
Po przygotowaniu niezbędnej infrastruktury wykonawca przystąpi do trwającego 12 miesięcy monitoringu sejsmicznego oraz hydrologicznego. Rozpocznie również serię badań pozwalających określić, czy lokalizacje mają wady zasadnicze wykluczające umiejscowienie obiektu jądrowego, a także jaka jest przydatność lokalizacji do przygotowania dalszej, bardziej szczegółowej charakterystyki. 
Po pozyskaniu danych hydrogeologicznych oraz wyników pierwszych 6 miesięcy inwentaryzacji przyrodniczej, wykonawca przygotuje raport określający przydatność lokalizacji do przygotowania dalszej charakterystyki. Raport posłuży do podjęcia decyzji, w której lokalizacji lub lokalizacjach wykonawca przeprowadzi dalsze, szczegółowe badania.

POZYSKANIE NIERUCHOMOŚCI
PGE EJ 1 pozyskała prawa do nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia badań lokalizacyjnych 
i środowiskowych. 
Uzyskanie dostępu do nieruchomości leżących na terenie dwóch pierwszych potencjalnych lokalizacji, które będą poddawane badaniom („Choczewo” i „Żarnowiec” na terenie gmin Choczewo, Gniewino 
i Krokowa) wymagało trwających wiele tygodni negocjacji i uzgodnień z różnymi podmiotami, głównie prywatnymi. 
W efekcie zostało zawartych 19 umów obejmujących nieruchomości o łącznej powierzchni około 630 ha. Na terenie gmin Krokowa i Choczewo (lokalizacja „Żarnowiec”) jest to obszar 128 ha, natomiast na terenie gminy Choczewo (lokalizacja „Choczewo”) jest to obszar 500 ha. 
Wielkość poszczególnych obszarów objętych umowami nie jest identyczna z wielkością działek pod przyszłą elektrownię. Po pierwsze, docelowo zostanie wybrana tylko jedna lokalizacja, po drugie, działki pod elektrownię będą dużo mniejsze, ograniczone do niezbędnych rozmiarów.
Docelowy teren pod elektrownię zostanie wytyczony po wyborze ostatecznej lokalizacji, co nastąpi w wyniku przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych. W razie konieczności inwestor wykupi konkretny teren pod inwestycję. 
Na tym etapie nie jest jeszcze przesądzone, w której lokalizacji powstanie elektrownia ani które konkretnie nieruchomości zostaną pod nią zajęte.

POSTĘPOWANIE ZINTEGROWANE
Spółki jądrowe opracowały „Koncepcję postępowania pakietowego (zintegrowanego)”, w myśl której zostanie przeprowadzone jedno postępowanie obejmujące kluczowe aspekty projektu jądrowego:
• dostawę technologii reaktora (generacji III/III+),
• generalne wykonawstwo EPC,
• usługi wsparcia w zakresie eksploatacji i utrzymania elektrowni jądrowej wraz z programem transferu kompetencji do PGE EJ1 (z ang. Operations and Maintenance – O&M),
• deklarację zapewnienia finansowania dłużnego od agencji kredytów eksportowych i banków komercyjnych (na etapie postępowania w formie listów intencyjnych i proponowanych wstępnych warunków finansowania),
• zaangażowanie kapitałowe partnera strategicznego i/lub biznesowego i wynikające z niego prawo do części wyprodukowanej energii,
• długoterminowe dostawy paliwa.
Podstawowym założeniem tego podejścia jest to, iż wszystkie elementy postępowania są równie ważne dla powodzenia projektu. Brak któregokolwiek z nich oznacza opóźnienia w harmonogramie realizacji inwestycji lub dodatkowe koszty. 
Postępowanie zintegrowane zwiększa również szanse na pozyskanie finansowania projektu, przy czym wymaga to gotowości rządu do stworzenia systemu wsparcia i regulacji umożliwiających ekonomiczną przewidywalność projektu i rozwój energetyki jądrowej w Polsce. 
Przyjęte podejście zapewnia przejrzystość i konkurencyjność postępowania, umożliwia inwestorowi i państwu polskiemu kontrolę nad jego przebiegiem i realizacją projektu, a także zabezpiecza ich interesy polityczne i ekonomiczne.  
W oparciu o przyjęte założenia został opracowany specjalny regulamin, na mocy którego zostanie przeprowadzone postępowanie. Regulamin zawiera zasady postępowania, a także poszczególne etapy wyboru partnera: ogłoszenie, kwalifikację uczestników, dialog konkurencyjny, składanie ofert, wybór dostawcy lub dalsze negocjacje z jednym lub więcej dostawcami mające na celu poprawienie warunków realizacji projektu.  
Projekt  regulaminu został zaprezentowany  potencjalnym oferentom zaproszonym do udziału w tzw. dialogu wstępnym  jako odpowiadający światowym standardom dla tego typu postępowań. 
Fazy postępowania zintegrowanego
Postępowanie zostało podzielone na dwie fazy: tzw. dialog wstępny i dialog konkurencyjny. 
Dialog wstępny zakończono w maju 2013 r. Jego celem było umożliwienie potencjalnym oferentom dobrego zrozumienia zamiarów spółki. W trakcie bezpośrednich spotkań oferenci mieli możliwość zaprezentowania swojego spojrzenia na projekt i wskazania, co z ich strony jest możliwe do zaoferowania. Dzięki przeprowadzonemu rozpoznaniu rynku, spółka będzie mogła przygotować zakres rzeczowy i określić kryteria, które oferenci będą zobowiązani spełnić, aby móc uczestniczyć w fazie dialogu konkurencyjnego. 
W ramach dialogu wstępnego przeprowadzono dwie tury negocjacji z potencjalnymi dostawcami technologii i innych niezbędnych dla wybudowania i eksploatacji elektrowni jądrowej elementów. W pierwszej rundzie rozmów (jesienią 2012 r.) uczestniczyło osiem konsorcjów, w drugiej rundzie (wiosną 2013 r.) - pięć. 
Spotkania w trakcie dialogu wstępnego potwierdziły wykonalność projektu w modelu postępowania zintegrowanego. Konieczne jest jednak dopracowanie warunków biznesowych przyszłej współpracy i omówienie ich z potencjalnymi inwestorami. Dlatego planowana jest kolejna runda negocjacji poświęcona tym razem wyłącznie kwestiom finansowym, udziałowi potencjalnych partnerów strategicznych w spółce projektowej, zakresowi ich inwestycji, analizie rynku i kwestii ewentualnego wsparcia państwa dla budowy elektrowni jądrowej. Spotkanie odbędzie się po opracowaniu przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA strategii w tym zakresie.
Spółka prowadziła rozpoznanie rynku potencjalnych dostawców technologii i ich potencjalnego zaangażowania w projekt od października 2012 r. Do udziału w postępowaniu zostali zaproszeni oferenci, którzy są w stanie dostarczyć technologię generacji III/III+ oraz usługi EPC. Po pierwszej serii rozmów spółka zmieniła podejście do wyboru technologii i zdecydowała się na przeprowadzenie postępowania zintegrowanego. W efekcie katalog wymagań i usług, które potencjalni wykonawcy mieliby dostarczyć i spełnić, został znacznie rozszerzony. 
Zalety postępowania zintegrowanego – podsumowanie:
1. Jedna wspólna procedura, pozwalająca na zapewnienie wszystkich kluczowych elementów projektu jądrowego jednocześnie. Potencjalny wykonawca zapewnia koordynację pomiędzy członkami konsorcjum oraz spójność i dopasowanie poszczególnych elementów pakietu usług.
2. Mniejsze ryzyko opóźnień. W przypadku, gdyby wykonawcy poszczególnych elementów byli wybierani w osobnych postępowaniach, ewentualne odwołania mogłyby znacznie przedłużać procedury wyboru. Byłoby to zagrożeniem dla harmonogramu całej inwestycji. 
3. Większa elastyczność biznesowa – podział ryzyk pomiędzy członkami zwycięskiego konsorcjum, okres obowiązywania umowy, itp.
4. Konsorcjum wykonawcze daje poszczególnym członkom możliwość samodzielnego dopasowania świadczonych wzajemnie usług. Dzięki temu unikamy takich sytuacji, że wybrana w odrębnym postępowaniu technologia nie będzie akceptowana przez partnerów strategicznych lub że uprzednio wybrany partner strategiczny preferuje określoną technologię, albo też że spółka nie będzie w stanie zapewnić funkcji operatorskich dla wybranej technologii. 
5. Dodatkowo, spójność interesów podmiotów skupionych w konsorcjum zwiększa szanse pozyskania bardziej konkurencyjnych ofert.
6. Wiarygodność podmiotów uczestniczących w postępowaniu zwiększa szanse na pozyskanie finansowania inwestycji.
7. Udział w projekcie krajowych partnerów biznesowych zwiększa zaangażowanie kapitałowe w projekt oraz gwarantuje związany z tym odbiór energii. 
8. Inwestor otrzymuje informację o możliwości sfinansowania projektu już na etapie wyboru technologii. 
9. Wcześniejsza i kompleksowa informacja o możliwym zaangażowaniu kapitałowym partnerów strategicznych oraz finansowaniu od agencji kredytów eksportowych i banków komercyjnych pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z zaciągnięciem zobowiązań na niektóre elementy technologii o długim okresie realizacji.
10. Zwiększone szanse na zamknięcie finansowania projektu z uwagi na:
a. Wczesne zaangażowanie partnera strategicznego i/lub partnerów biznesowych do projektu,
b. obniżenie ryzyka projektu z punktu widzenia instytucji finansowych dzięki pozyskaniu w/w partnerów oraz wsparcia O&M dla wybranej technologii. 
11. Poprawa efektywności zarządzania ryzykiem projektu na styku obszarów wchodzących w skład postępowania zintegrowanego.

WYBÓR DORADCY TECHNICZNEGO INWESTORA
PGE EJ 1 prowadzi postępowanie na wybór doradcy technicznego inwestora. W ramach postępowania odbyły się cztery rundy negocjacyjne, których celem było określenie wymagań spółki, a także możliwości realizacji określonych zadań przez potencjalnych wykonawców. W trakcie trwających 8 miesięcy negocjacji dyskutowano o zakresie rzeczowym umowy, a także o sposobie i warunkach jej realizacji. W efekcie powstała ostateczna wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy, które 15 kwietnia 2013 r. wysłano do czterech zakwalifikowanych wykonawców wraz z zaproszeniem do składania ofert ostatecznych. 
Zaproponowana przez PGE EJ 1 formuła realizacji kontaktu daje inwestorowi możliwość elastycznego decydowania o tempie i zasadności realizacji usług świadczonych przez doradcę. Przyjęty model zapewnia, iż realizowane będą wszystkie zadania niezbędne do wykonania przez spółkę dla utrzymania założonego harmonogramu projektu i przygotowania organizacji do realizacji umowy EPC. Zadania te będą realizowane do zawarcia umowy z wykonawcą EPC i wyboru partnera strategicznego, a jeżeli będzie taka potrzeba, to także na dalszym etapie projektu. Spółka będzie miała możliwość, ale nie obowiązek, zlecania doradcy dalszych usług. 
Dzięki precyzyjnemu określeniu wymaganych usług, które mają być świadczone do momentu wyboru dostawcy technologii, a także określeniu cen ryczałtowych dla wsparcia w trakcie postępowania zintegrowanego, wypracowany model współpracy z doradcą technicznym zapewnia spółce realizację niezbędnych zadań przy jednoczesnej kontroli ponoszonych wydatków. 

FINANSOWANIE INWESTYCJI
Spółki jądrowe przeprowadziły prace, których celem było wypracowanie wstępnych wariantów struktury finansowania projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce w oparciu o dotychczasowe założenia strategiczne PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
W ramach tych prac odbyły się spotkania z przedstawicielami kilkunastu banków komercyjnych. Ich celem była ocena obecnej sytuacji na rynkach finansowych z punktu widzenia finansowania projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce, m.in. pod kątem dostępnych źródeł i instrumentów finansowania, kosztów i warunków pozyskania finansowania oraz oczekiwanych przez instytucje finansowe i możliwych do zastosowania form wsparcia projektu ze strony polskiego rządu.
Przedmiotem analiz były również toczące się na świecie projekty jądrowe, badane także pod względem struktury finansowania oraz sposobu kontraktowania. W efekcie zostały zidentyfikowane kluczowe wady oraz czynniki sukcesu tych projektów. 
Spółki przeanalizowały i określiły także wymogi związane z finansowaniem z punktu widzenia kluczowych decyzji oraz zgód regulacyjnych i administracyjnych.
W wyniku przeprowadzonych prac powstało kilka potencjalnych struktur finansowania inwestycji, określających udział PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i innych inwestorów w kapitałach własnych spółki projektowej oraz poziom długu zewnętrznego niezbędnego do zamknięcia finansowania, a także wady, ryzyka i zalety oraz kluczowe wskaźniki efektywności inwestycyjnej, z uwzględnieniem możliwych do zastosowania źródeł i instrumentów finansowania oraz obecnej sytuacji na rynkach finansowych. 
W ramach analiz związanych z finansowaniem inwestycji, spółki przeprowadziły rozpoznanie stosowanych oraz rozważanych w innych krajach mechanizmów wspierających rozwój energetyki jądrowej pod kątem ich możliwego zastosowania w Polsce. 
Potrzeba stosowania tego typu rozwiązań wynika z faktu, że inwestycja w budowę elektrowni jądrowej wymaga długiego czasu na jej przygotowanie i realizację oraz wysokich nakładów kapitałowych. Charakteryzuje się również wysokim ryzykiem politycznym,  a jednocześnie ma istotne znaczenie gospodarcze i społeczne w skali całego kraju.
Szczególne znaczenie dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce ma wsparcie rządu 
na różnych płaszczyznach oraz poprzez różne mechanizmy rynkowe: począwszy od jasno komunikowanego, silnego i stabilnego poparcia politycznego, przez tworzenie sprzyjającego i przejrzystego środowiska regulacyjnego, po wprowadzanie mechanizmów zapewniających ekonomiczną przewidywalność inwestycji. 
Wybrane dla Polski systemy wsparcia inwestycji w energetykę jądrową powinny mieć charakter długoterminowy ze względu na specyfikę inwestycji w tym sektorze. Wdrożenie wspomnianych mechanizmów może mieć zasadniczy wpływ na decyzje potencjalnych partnerów strategicznych bądź biznesowych o zaangażowaniu w inwestycję budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
Podczas spotkań z bankami i agencjami kredytów eksportowych, będącymi potencjalnymi źródłami finansowania inwestycji, instytucje te zakomunikowały, iż z dużym prawdopodobieństwem mogą wymagać m.in. zapewnienia ekonomicznej przewidywalności inwestycji poprzez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających generowanie przez inwestycję stabilnych przepływów pieniężnych na określonym poziomie gwarantującym obsługę zobowiązań. Podobne stanowisko zaprezentowały konsorcja podczas spotkań w ramach dialogu wstępnego.
Stąd spółki, biorąc pod uwagę oczekiwania inwestora (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) oraz dotychczasowe doświadczenie dla tego typu projektów na świecie, wypracowały propozycję możliwych do wdrożenia w Polsce systemów wsparcia dla energetyki jądrowej.

UBEZPIECZENIE INWESTYCJI
Ubezpieczenia są jednym z kluczowych zagadnień projektu ze względu na jego złożoność. Spółka przygotowała zarys programu ubezpieczeniowego dla inwestycji. Uwzględnia on wszystkie zidentyfikowane do tej pory kluczowe ryzyka na wszystkich etapach realizacji. 
Koncepcja powstała we współpracy z międzynarodowym zespołem brokerów ubezpieczeniowych posiadających doświadczenie w branży energetycznej, w tym energetyki jądrowej. Wypracowane rozwiązania opierają się na doświadczeniach innych krajów oraz innych projektów jądrowych oraz uwzględniają aktualną sytuację na rynkach finansowych. 
Wstępny program ubezpieczeniowy zostanie uszczegółowiony po rozstrzygnięciu kwestii lokalizacyjnych i wyborze technologii.

ANALIZA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI PRZESYŁOWEJ
Na początku lipca 2013 r. PGE EJ 1 podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą „Analizy wariantowej możliwości przyłączeniowych oraz wpływu na prace sieci zamkniętej w obszarze KSE planowanej elektrowni jądrowej”.
Analiza będzie kluczowym dokumentem przedstawiającym wymagania w zakresie rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej. Dotychczasowe wstępne analizy potwierdziły możliwość przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej w rozważanych przez PGE EJ 1 lokalizacjach, jednak wskazały na szereg wyzwań związanych z rozbudową sieci i wyprowadzeniem mocy w głąb kraju.     
Rozwój sieci może nastąpić jedynie po uwzględnieniu przyszłej elektrowni jądrowej w planach PSE SA. Obecnie w planie na lata 2010-2025 elektrowni jądrowej nie ma, ponieważ zwykle uwzględnienie mocy wytwórczych w planach inwestycyjnych PSE S.A. następuje dopiero po złożeniu wniosku o przyłączenie źródła wytwórczego do sieci przesyłowej (a właściwie po wydaniu warunków przyłączenia). 
Zgodnie z obecnym harmonogramem uruchomienia elektrowni jądrowej w 2024 r., złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia w II kw. 2017 r , wydanie warunków oraz podpisanie umowy przyłączeniowej planowane jest odpowiednio w IV kw. 2017 r, II kw. 2018 r. Oznacza to, iż zgodnie 
z obowiązującymi obecnie praktykami czas na rozbudowę sieci przesyłowej uwzględniający elektrownię jądrową zostałby skrócony do około 6 - 7 lat. Wydaje się to daleko niewystarczające na realizację inwestycji o tej skali. 
Przewidywane zakończenie analizy w 2014 r. zwiększa czas na rozwój sieci elektroenergetycznych 
o około 3 lata. Łącznie daje to około 9 - 10 lat na realizację inwestycji sieciowych uwzględniających elektrownię jądrową. 
Dodatkowo, wyniki analizy posłużą PSE S.A. do wydania opinii o możliwości przyłączenia elektrowni jądrowej do sieci przesyłowej, która jest niezbędna do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji (DUL). W przypadku braku takiej analizy istnieje znaczące ryzyko opóźnienia wydania tej opinii, choćby dlatego, iż istniejące przepisy nie określają terminu jej wydania.

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI LOKALNYMI
Spółki jądrowe nawiązały relacje z samorządami lokalnymi gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino, na terenie których planowane jest zbudowanie elektrowni jądrowej. Współpraca z samorządami opiera się przede wszystkim na wzajemnym informowaniu o istotnych dla realizacji projektu działaniach i zdarzeniach.  
Spółki nie prowadzą na terenie gmin działań o charakterze marketingowym ani reklamowym i nie posiadają umów sponsorskich z gminami. Na potrzeby działań edukacyjno-informacyjnych zawierane są z gminami umowy umożliwiające prowadzenie tych działań. 
Jednym z obszarów takiej bieżącej współpracy są badania lokalizacyjne i środowiskowe. Od grudnia 2012 współpraca z gminami koncentrowała się na działaniach informacyjnych poprzedzających wejście w teren wykonawcy badań. 


EDUKACJA I INFORMACJA
Lokalne Punkty Informacyjne
25 kwietnia 2013 r. zostały uruchomione Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) w Choczewie, Gniewinie i Krokowej. 
Zadaniem pracowników LPI, mieszkańców poszczególnych gmin, jest udzielanie informacji, odpowiadanie na pytania związane z energetyką jądrową i inwestycją oraz przyjmowanie uwag i wniosków mieszkańców. 
W Punktach organizowane będą spotkania z ekspertami i przedstawicielami PGE,  wydarzenia edukacyjne na osób w różnym wieku, współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami. Pracownicy LPI biorą również udział w wydarzeniach lokalnych, w trakcie których służą informacją mieszkańcom również poza siedzibami Punktów. 
Wszystkie LPI zostały zunifikowane wizualnie oraz wyposażone w materiały informacyjne i multimedialne obejmujące tematykę związaną z przebiegiem inwestycji, energetyką jądrową na świecie, bezpieczeństwem, ekologią czy technologią działania reaktorów. 
Od otwarcia do końca czerwca LPI odwiedziło około 600 osób, kolejne 1000 miało kontakt z punktami w trakcie wydarzeń zewnętrznych, a 230 osób wzięło udział w konkursach lub ankietach realizowanych przez pracowników LPI. 
Docelowo, po przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych, Lokalne Punkty Informacyjne zostaną przekształcone w Lokalne Centrum Informacyjne Elektrowni Jądrowej, zgodnie z wytycznymi międzynarodowych agencji atomowych. 
Warsztaty dla społeczności lokalnych
Pomiędzy grudniem 2012 r. a marcem 2013 r. PGE EJ 1 przeprowadziła pięć warsztatów dla lokalnych społeczności, których tematyką były planowane badania lokalizacyjne i środowiskowe. W warsztatach wzięło udział ponad 100 osób – radnych, sołtysów, lokalnych liderów opinii, nauczycieli z trzech pomorskich gmin będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej.
W trakcie warsztatów uczestnicy zgłosili blisko 400 pytań i sugestii dotyczących badań, inwestycji oraz energetyki jądrowej. Odpowiedzi na nie zostały zebrane w formie publikacji, którą pod rozesłano do liderów opinii oraz wszystkich gospodarstw domowych w gminach Choczewo, Krokowa i Gniewino. Dodatkowo w pomorskich mediach realizowany jest cykl artykułów na temat badań. 
Współpraca z uczelniami wyższymi
PGE EJ 1 zainaugurowała program informacyjno-edukacyjny skierowany do studentów i kadry naukowej uczelni wyższych, zarówno technicznych, jak i społecznych, medycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. 
Celem programu jest:
• zainteresowanie studentów i kadry naukowej tematem energetyki jądrowej,
• promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej,
• budowanie opartego na wiedzy poparcia dla budowy EJ w Polsce. 
Program obejmuje:
• wykłady ekspertów na wybranych uczelniach w Polsce, ujmujące tematykę energetyki jądrowej z szerokiej, nie tylko technicznej perspektywy, 
• konkursy na najlepsze publikacje, prace naukowe, projekty kół naukowych,
• wykłady dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Partnerami projektu są:  Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. 
Patronami medialnymi są: Forbes, Polityka, Radio Kampus.
Współpraca z Narodowym Centrum Badań Jądrowych
Współpraca z NCBJ jest realizowana od kwietnia 2012 r. i obejmuje:
• przygotowanie przez ekspertów NCBJ opracowań i analiz, 
• wsparcie merytoryczne PGE EJ  1, 
• przygotowanie prelekcji, wykładów, szkoleń,
• opracowanie publikacji edukacyjno-informacyjnych popularyzujących tematykę związaną 
ze zjawiskiem promieniowania oraz energetyką jądrową,
• bieżącą wymianę informacji o prowadzonej działalności i realizowanych projektach.
Przykładowo, eksperci NCBJ uczestniczą w stoiskach informacyjnych w trakcie wydarzeń lokalnych w gminach będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej i prowadzą wykłady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku na Pomorzu. 
NCBJ patronuje również realizowanemu przez PGE EJ 1 programowi współpracy z uczelniami wyższymi. 
Efektem współpracy są również publikacje, broszura popularno-naukowa „Energetyka jądrowa: spotkanie pierwsze”, a także będące w końcowej fazie przygotowań zeszyty edukacyjne opracowane przez prof. Andrzeja Strupczewskiego, pracownika NCBJ. 
Kadry dla energetyki jądrowej
W wyniku współpracy spółek jądrowych ze środowiskiem akademickim, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza i Narodowe Centrum Badań Jądrowych zawarły porozumienie dotyczące wspólnego kształcenia oraz badań w zakresie energetyki jądrowej we współpracy ze spółkami. 
Porozumienie dotyczy edukacji oraz badań. W obszarze edukacji obejmuje zagadnienia takie jak: integrowanie programu nauczania, korzystanie z wzajemnych doświadczeń, wymiana studentów, organizacja zajęć praktycznych z wykorzystaniem reaktora MARIA, Centrum Informatycznego Świerk i Laboratorium Badań Materiałowych. W obszarze badań strony uzgodniły podział obszarów badawczych pomiędzy politechnikami a NCBJ, realizację wspólnego programu rozwoju badań w zakresie energetyki jądrowej, a także pozyskanie zewnętrznych środków finansowych (z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), w tym na budowę zaplecza zapewniającego bezpieczną eksploatację EJ. 
Dzięki współpracy z konsorcjum naukowym możliwe będzie tworzenie puli ekspertów i specjalistów wspomagających PGE w procesie przygotowawczym i wyboru oferty elektrowni jądrowej poprzez  budowanie kompetencji w odpowiednich obszarach (od oceny ofert po skuteczne nadzorowanie konsorcjum).

HARMONOGRAM
Uwzględniając aktualny stan zaawansowania prac i dotychczasowe doświadczenia Spółki, urealniono harmonogram realizacji projektu. 
Kluczowe momenty oraz powiązane z nimi decyzje, które spółka będzie musiała uzyskać, wpisują się w etapy wynikające z harmonogramu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej:
Etap I – do 31.12.2013
• opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej,
• uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej.
Etap II – 01.01.2014 - 31.12.2016
• ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię reaktorową pierwszej elektrowni jądrowej.
Etap III – 01.01.2017 - 31.12.2018
• wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień.
Etap IV – 01.01.2019 - 31.12.2024
• pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych.
Etap V – 01.01.2025 - 31.12.2030
• kontynuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych.
Zmodyfikowany harmonogram uwzględnia przede wszystkim nowe przepisy prawa i związane z tym okresy niezbędne na uzyskiwanie zezwoleń oraz pozwoleń na poziomie administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie harmonogram ten uwzględnia przyjętą formułę prowadzenia postępowania zintegrowanego i terminy z tego wynikające. 
Aby zadania te mogły się wypełnić, niezbędne jest uzyskanie wielu decyzji, w tym następujących: 
• Decyzja środowiskowa,
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji,
• Decyzja zasadnicza MG,
• Decyzja o warunkach środowiskowych,
• Zezwolenie na budowę (PAA),
• Ostateczna decyzja inwestycyjna.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Aby sprawniej realizować prace, władze spółek zmieniły sposób zarządzania projektem jądrowym. Przede wszystkim zmieniono podejście do kontraktowania robót i usług poprzez wprowadzenie etapowania prac i uelastycznienie procesu realizacji zamawianych usług. Celem tej zmiany było zmiejszenie ryzyk oraz racjonalizacja kosztów realizacji projektu. 
Wiosną 2013 r. została uproszczona struktura jednostek realizujących projekt jądrowy. Wszystkie zadania niezbędne do przygotowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostały przejęte przez spółkę PGE EJ 1 Sp. z o.o. Natomiast spółka PGE Energia Jądrowa SA została zlikwidowana poprzez połączenie z PGE Polska Grupa Energetyczna SA. 
W wyniku restrukturyzacji i uporządkowania struktury spółek, w tym także zmniejszenie zatrudnienia (14 etatów, głównie w obszarach wsparcia), oszczędności roczne spółek wyniosły ok. 2,8 mln zł.  W związku ze zmianami organizacyjnymi nastąpiła redukcja kosztów zaprogramowanych na 2012 r. w stosunku do zaakceptowanego budżetu na 2012 r. w ten sposób, że w PGE EJ S.A wydatki zostały zredukowane o kwotę 23,8 mln PLN tj. 49 %, a w PGE EJ 1 o kwotę 11,9 mln PLN, tj. 29%, czyli łącznie reedukacja wyniosła 35,7 mln PLN.

WSPÓŁPRACA Z DORADCAMI I EKSPERTAMI
Spółki nawiązały lub kontynuowany współpracę z doradcami i ekspertami, świadczących usługi niezbędne do realizacji projektu jądrowego. Współpraca obejmowała  m.in.:
• doradztwo prawne przy realizacji programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce,
• planowanie działań przygotowawczych w projekcie takich jak: budowa infrastruktury, ocena technologii, wybór strategii przetargowej i kontraktowej, przygotowanie specyfikacji przetargowej i ocena ofert, zdobywanie pozwoleń i zezwoleń, 
• opracowywanie kwartalnych raportów dotyczących rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem rynku energii jądrowej,
• wsparcie eksperckie w obszarach technicznych w ramach prac nad projektami regulacji prawnych niezbędnych dla wdrożenia energetyki jądrowej,
• przygotowanie podejścia do zarządzania cyklem paliwowym w polskim projekcie jądrowym,
• wsparcie w przygotowaniu postępowania zintegrowanego w obszarze eksploatacji
i utrzymania elektrowni jądrowej.

POZYTYWNA OCENA NIK I MAEA
Ocena Najwyższej Izby Kontroli
W ogłoszonym w marcu 2013 r. raporcie z kontroli przeprowadzonej w spółkach PGE Energia Jądrowa i PGE EJ1 Sp. z o.o. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła funkcjonowanie i dotychczasowe wyniki działalności obu powołanych do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej firm. 
Ocenie kontrolerów NIK poddano m.in. takie zagadnienia jak: 
• powody i procedura powołania obu spółek,
• sposób i zasadność wydatkowania środków w ramach dotychczas prowadzonych prac,
• działania związane ze wstępnym wyborem najlepszych potencjalnych lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowych,
• zasady i dotychczasowe efekty współpracy obu spółek z Państwową Agencją Atomistyki,
• aktywność i metody działania spółek w zakresie działań informacyjnych 
i komunikacyjnych, zwłaszcza w potencjalnych lokalizacjach elektrowni jądrowej,
• współpraca z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. w kontekście działań związanych z niezbędnym rozwojem sieci przesyłowej.
Podkreślając złożoność i pionierski charakter realizowanego projektu, kontrolerzy pozytywnie ocenili działalność powołanych przez PGE S.A. spółek we wszystkich powyższych obszarach, nie zgłaszając zastrzeżeń oraz nie formułując wniosków pokontrolnych. 
Zwrócono uwagę na budowę przez spółki własnych kompetencji oraz szerokie uwzględnianie przy planowaniu i realizacji poszczególnych działań najlepszych praktyk w tym zakresie, zarówno w Europie jak i na świecie, jak również posiłkowanie się wiedzą i doświadczeniem ekspertów z czołowych firm doradczych i organizacji międzynarodowych zaangażowanych w pokojowe wykorzystanie energii atomowej oraz formułujących zasady bezpiecznego korzystania z energetyki jądrowej. 
Ocena Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
Działalność spółek jądrowych w zakresie przygotowań do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej została również pozytywnie oceniona przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. 
W marcu 2013 r. gościła w Polsce misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Jej celem było przeprowadzenie Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (tzw. INIR) w pierwszej fazie realizacji programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce. 
Oceniając dotychczasowe (w I fazie przygotowań, według terminologii MAEA) działania PGE jako inwestora i przyszłego operatora elektrowni jądrowej, przedstawiciele Agencji nie sformułowali żadnych zaleceń czy rekomendacji. 
Natomiast spośród pięciu dobrych praktyk wskazanych w roboczej wersji raportu i podsumowania z misji, trzy odnosiły się do działań PGE:
• podejście do wyboru lokalizacji oraz formułowania wymagań zgodnie z zaleceniami Agencji dla wyboru wykonawcy badań lokalizacyjnych, 
• planowane podejście do wdrażania i oceny kultury bezpieczeństwa w organizacji, 
• planowane podejście do wsparcia zewnętrznego w postaci panelu ekspertów w postępowaniu zintegrowanym.
W trakcie misji MAEA prowadzi ocenę przygotowań do budowy elektrowni jądrowych w 19 obszarach, w obrębie których określone zostały zadania dla poszczególnych podmiotów biorących udział w tym procesie: rządu, dozoru jądrowego oraz inwestora i przyszłego operatora elektrowni. 
Efektem oceny jest raport zawierający opis kluczowych zagadnień, rekomendacje i zalecenia, jak również pozytywna ocena dotychczasowych działań (tzw. dobre praktyki).

LISTA OPRACOWAŃ I RAPORTÓW
W ramach współpracy spółek jądrowych z doradcami i ekspertami powstało szereg opracowań i raportów, wśród których najistotniejsze to:
• raporty doradcy finansowego obejmujące m.in. wypracowanie wariantowych modeli finansowania projektu, analizę potencjalnych partnerów biznesowych, opracowanie możliwych do zastosowania opcji struktur partnerstwa i modeli biznesowych, sporządzenie krótkiej listy potencjalnych partnerów biznesowych, określenie możliwych do zastosowania rozwiązań w zakresie obrotu energią elektryczną oraz opracowanie planu działań w zakresie pozyskania partnerów biznesowych,
• raport pt. "Uzasadnienie dla wprowadzenia i potencjalnego kształtu systemu wsparcia dla budowy i eksploatacji niskoemisyjnego systemowego źródła mocy w polskim systemie elektro-energetycznym"
• raport pt. „Analiza wybranych aspektów chłodzenia elektrowni jądrowej”, dotyczący analizy zapasowych lokalizacji dla elektrowni jądrowej, 
• raporty analityczne „Sektor energii jądrowej”;
• memorandum kancelarii prawnej w sprawie możliwości realizacji projektu w modelu koncesyjnym, 
• opracowanie pt. „Analiza makroekonomicznych skutków budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce w latach 2020-2035”, 
• opracowanie pt. „Odpowiedź na sto argumentów przeciwko energetyce jądrowej”, 
• opracowania w zakresie podejścia do zarządzania cyklem paliwowym w polskim projekcie jądrowym (kontraktacja i dostawy paliwa jądrowego),
• materiały dotyczące Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
• materiały dotyczące postępowania zintegrowanego w obszarze eksploatacji 
i utrzymania elektrowni jądrowej. 
• raport z analizy prawnej propozycji zmian legislacyjnych przygotowanych przez PGE Energia Jądrowa SA

Zarząd PGE EJ S.A.
Zarząd PGE EJ 1 sp. z o.o.
Aleksander Grad
Marzena Piszczek
Zdzisław Gawlik (do 30.06.2013 r.)