Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych - nabór wniosków na 2017 rok

23.03.2017

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków, w ramach realizowanego przez Spółkę PGE EJ 1 Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych.

Nabór wniosków na 2017 rok w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

Budżet PWRGL na 2017 r. został ustalony na poziomie 2.000.000,00 zł.

Od dnia 9 marca 2017 r. obowiązuje nowy Regulamin PWRGL, który określa  zasady naboru i finansowania projektów.

Nowo obowiązujący Regulamin wraz ze wzorem formularza wniosku, dostępny jest na stronie internetowej Spółki PGE EJ 1  (www.pgeej1.pl) oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych:

Wnioski należy składać w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie i Krokowej.

Bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców i władz gmin lokalizacyjnych w procesy decyzyjne związane z dystrybucją środków pieniężnych, rozwija otwarte i partnerskie relacje między Spółką, a przedstawicielami środowiska lokalnego.

Program został zainaugurowany 16 listopada 2015 roku.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

Projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to największe po 1989 r. przedsięwzięcie inwestycyjne w naszym kraju. Za jego realizację odpowiada specjalnie powołana w tym celu Spółka PGE EJ 1. Oprócz zarządzania przedsięwzięciem od strony biznesowej, strategicznym zadaniem firmy jest również budowanie i utrzymanie wysokiego poparcia dla energetyki jądrowej oraz bliska współpraca z gminami objętymi działaniami inwestycyjnymi. Spółka prowadzi regularne działania edukacyjno-informacyjne na tych terenach. Wspiera również wartościowe i istotne dla społeczności lokalnej inicjatywy.

Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych to kolejny krok w kierunku umacniania dobrosąsiedzkich stosunków między inwestorem, a władzami gmin lokalizacyjnych. To również potwierdzenie kluczowej roli, jaką pełnią relacje ze społecznością lokalną w strategii Spółki. Celem Programu jest stworzenie sprawnego modelu finansowania projektów z zakresu: działań edukacyjno-informacyjnych propagujących wiedzę na temat energetyki jądrowej, aktywności związanych z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym, wsparcia gminnych projektów inwestycyjnych oraz innych inicjatyw istotnych dla społeczności lokalnej. Program jest kontynuacją założeń zawartych w Porozumieniu o Współpracy podpisanym w styczniu 2014 r. pomiędzy PGE EJ 1, władzami gmin lokalizacyjnych oraz Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

Ze wsparcia finansowego w ramach projektu mogą korzystać władze, mieszkańcy i organizacje z terenów gmin lokalizacyjnych oraz – przy projektach z zakresu rynku pracy – władze powiatów puckiego i wejherowskiego. Zgłaszane inicjatywy będą oceniane przez Radę Konsultacyjną, złożoną z przedstawicieli Spółki, przedstawicieli władz samorządowych województwa pomorskiego, urzędów powiatu puckiego i wejherowskiego oraz władz i mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa. Zadaniem Rady jest opiniowanie i rekomendowanie zarządowi Spółki PGE EJ 1 tych projektów, które spełniają wymogi formalne oraz założenia programu.

Przyjęcie Programu pozwala na określenie ram organizacyjnych i prawnych dla transparentnej dystrybucji środków finansowych.