Porozumienie o współpracy

08.07.2014

Podpisanie porozumienia o współpracy między PGE EJ 1, a samorządem województwa pomorskiego i gminami lokalizacyjnymi.

Informacja na temat porozumienia zawartego w dniu 30 stycznia 2014r. pomiędzy PGE EJ 1 sp. z o.o., samorządem województwa pomorskiego oraz pomorskimi gminami potencjalnej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

W związku z przyjęciem przez Rząd Programu polskiej energetyki jądrowej, 30 stycznia 2014 r. PGE EJ 1, władze samorządu województwa pomorskiego oraz pomorskich gmin potencjalnej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej podpisały porozumienie o współpracy. W dwóch lokalizacjach w woj. pomorskim („Choczewo” gm. Choczewo, „Żarnowiec”, gm. Gniewino i Krokowa) realizowane są obecnie badania lokalizacyjne i środowiskowe, które potwierdzą możliwość budowy elektrowni jądrowej w tych właśnie lokalizacjach. 

Strony porozumienia zobowiązały się do opracowania i realizacji wieloletnich Planów Współpracy oraz Rozwoju subregionu pomorskiego, gdzie znajdują się dwie badane lokalizacje.
Dokument wymienia pięć obszarów, w których strony porozumienia zobowiązują się
do współpracy i wzajemnego wsparcia. Są to:

  1. Działania komunikacyjne i edukacyjne.
  2. Edukacja w zakresie technologii.
  3. Wsparcie rozwoju infrastruktury towarzyszącej.
  4. Wsparcie rozwoju lokalnego rynku pracy.
  5. Wypracowanie możliwych rozwiązań dla zapewnienia samorządom Gmin płynności finansowej, zapewniającej współfinansowanie projektów z zakresu infrastruktury towarzyszącej elektrowni jądrowej.

Niezwłocznie po podpisaniu porozumienia strony przystąpią do opracowania szczegółów Planu Współpracy oraz Planu Rozwoju. Ten pierwszy będzie określał zasady, sposoby oraz harmonogram prowadzenia przez Strony działań komunikacyjno–edukacyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, zasady i warunki zaangażowania PGE EJ 1 w bieżące życie gmin oraz rolę i zadania Samorządu Województwa w powyższej współpracy. 

Plan Rozwoju będzie zawierał wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących infrastruktury towarzyszącej, przedsięwzięć związanych z lokalnym rynkiem pracy, przedsięwzięć planistycznych oraz organizacyjnych, które będą niezbędne bądź towarzyszące realizacji inwestycji oraz funkcjonowaniu elektrowni jądrowej.

Ostateczna treść obu planów zostanie uzgodniona w ciągu 4 miesięcy od podpisania porozumienia. Następnie, w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż 2 miesiące od uzgodnienia treści planów, strony opracują treść Umowy o realizacji Planu Współpracy i Planu Rozwoju. Umowa określać będzie między innymi zobowiązania związane z zaangażowaniem finansowym stron w realizację przedsięwzięć przewidzianych w planach i wymagać będzie uzyskania zgód korporacyjnych ze strony PGE SA.

Plan Rozwoju oraz Umowa o realizacji Planu Współpracy i Planu Rozwoju będą miały charakter wariantowy uwzględniający następujące uwarunkowania:

  • treść ostatecznej decyzji o miejscu budowy elektrowni jądrowej;
  • różne źródła i formy finansowania;
  • potencjalnie różny harmonogram działań, wynikający z decyzji administracyjnych dotyczących budowy elektrowni jądrowej;
  • określenie ważności i pilności poszczególnych działań oraz przedsięwzięć związanych z Inwestycją.

Pod porozumieniem podpisali się:
— w imieniu PGE EJ 1 sp. z o.o. – prezes zarządu Aleksander Grad;
— w imieniu samorządu województwa pomorskiego – wicemarszałek Wiesław Byczkowski; 
— w imieniu gminy Choczewo – wójt Wiesław Gębka; 
— w imieniu gminy Gniewino – wójt Zbigniew Walczak;
— w imieniu gminy Krokowa – wójt Henryk Doering.