Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. ogłasza przetarg niepubliczny na badanie sprawozdań finansowych

05.09.2022

Rada Nadzorcza Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, tel.(22) 340 29 80 zaprasza do składania ofert w postępowaniu niepublicznym na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejny rok obrotowy.

I. Przedmiotem zamówienia jest badanie jednostkowych sprawozdań Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. („Zamawiający”) za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejny rok obrotowy, łącznie ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania zgodnie z wymogami art. 83 ustawy z dnia 11.05.2017r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. 2022 poz. 1302; dalej - Uobr).
 

II. Oferty należy dostarczyć do siedziby Spółki w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: "Oferta na badanie sprawozdań finansowych Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o." pod ww. adresem w terminie do 23 września 2022 r., do godziny 10.00. Za moment wpływu oferty uważa się moment jej wpływu do siedziby Spółki (ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

III. Oferty składane przez oferentów powinny zawierać w szczególności:

 1. wypełniony Formularz Ofertowy, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (do pobrania ze strony Zamawiającego: www.ppej.pl) - przedłożony dokument powinien być zgodny ze wzorem co do treści;
 2. dokument potwierdzający wpis do właściwego rejestru (ewidencji);
 3. dokument potwierdzający wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 4. oferowaną łączną cenę netto realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podziału na poszczególne lata obrotowe; cena ta jest ceną ryczałtową obejmującą całe należne oferentowi wynagrodzenie za świadczoną usługę bez podatku VAT; ponadto w cenie badania sprawozdań jednostkowych należy uwzględnić jedno w roku obrotowym, dodatkowe, śródroczne badanie sprawozdania jednostkowego (sporządzane w razie potrzeby);
 5. kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę co najmniej odpowiadającą pięciokrotności średniej rocznej ceny netto za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego ustalonej na podstawie cen zaoferowanych w składanej ofercie;
 6. oświadczenie Oferenta oraz dedykowanego do przedmiotowego badania zespołu audytorskiego o spełnianiu wymogów niezależności zgodnie z brzmieniem art.74 ust.2 Uobr.
 7.  informację o:                                                                                                                                                                                                   
  a) liczbie zatrudnionych na stałe biegłych rewidentów,                                                                                                             
  b) posiadaniu własnego zespołu doradztwa prawnego i podatkowego;
 8. listę spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których sprawozdania finansowe były badane przez Oferenta w ciągu ostatnich 3 lat;
 9. listę przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.), których sprawozdania finansowe były badane przez Oferenta w ciągu ostatnich 3 lat;
 10. informacyjne wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem faktu, że sprawozdania, o których mowa w pkt. I, odnoszące się do finansowych sprawozdań jednostkowych Zamawiającego, muszą być przedłożone do organu zatwierdzającego do końca czwartego miesiąca następującego po zakończeniu roku obrotowego;
   

IV. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej:

 1. obecność biegłego rewidenta (na wniosek Zarządu) na posiedzeniu Rady Nadzorczej opiniującym sprawozdanie finansowe oraz na zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (oraz odpowiednio – kolejny rok obrotowy) w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki;
 2. przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. Listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;
 3. zawarcie umowy w brzmieniu zasadniczo zgodnym ze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia (załącznik do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego: www.ppej.pl).
   

V. W dniu 23 września 2022 r., o godzinie 10.30, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 49 nastąpi otwarcie ofert i weryfikacja zgłoszeń pod względem terminowości i spełniania wymagań zawartych w Ogłoszeniu, a oferenci uprawnieni są do wzięcia udziału w otwarciu ofert. Oferty zostaną rozpoznane, bez obecności oferentów, podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej przypadającego po dniu wskazanym w punkcie II.

VI. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez najwyżej dwóch biegłych rewidentów czy najwyżej dwa podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

VII. Oferty, które nie odpowiadają wymogom określonym przez Radę Nadzorczą zostaną odrzucone.

VIII. Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i przy zastosowaniu wag określonych poniżej:

 1. łączna cena za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych (z uwzględnieniem jednego, dodatkowego, śródrocznego badania sprawozdania jednostkowego w roku obrotowym) i sporządzenie stosownych pisemnych sprawozdań z badania wg punktu I - (50%);
 2. doświadczenie na rynku usług audytorskich dla spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - liczba zbadanych spółek w okresie ostatnich 3 lat - (20%);
 3. doświadczenie na rynku usług audytorskich dla przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) - liczba zbadanych przedsiębiorstw energetycznych w okresie ostatnich 3 lat - (20%);
 4. liczba zatrudnionych na stałe biegłych rewidentów - (10%);

 

Warunkiem rozpoznania oferty przez Radę Nadzorczą jest posiadanie przez oferenta co najmniej 10 biegłych rewidentów z polskimi licencjami według stanu zatrudnienia na koniec 2021 roku oraz minimalna liczba czynności rewizyjnych przeprowadzonych w 2021 roku na poziomie 300.

 

IX. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

X. Spółka nie przewiduje udzielania zaliczek podmiotowi wybranemu do zbadania sprawozdania finansowego na poczet realizacji zlecenia innych niż przewidzianych w umowie.
 

Dodatkowych informacji udziela Pion Finansowy Zamawiającego wyłącznie pod adresem poczty elektronicznej:

 

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania do czasu jego zakończenia w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załączniki