PGE EJ 1 przygotowuje się do wszczęcia procedury w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy elektrowni jądrowej

31.07.2015

PGE EJ 1, spółka powołana do przygotowania procesu inwestycyjnego i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, finalizuje kolejny, ważny etap przygotowań do wyboru lokalizacji. Spółka opracowała Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia – dokument niezbędny do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i zamierza w najbliższych dniach złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przedstawiciele PGE EJ 1 omówili założenia Karty z mieszkańcami gmin lokalizacyjnych podczas spotkań informacyjnych zorganizowanych 27 - 28 lipca w Kopalinie i Brzynie.

Zgodnie z europejskimi i krajowymi przepisami ochrony środowiska, każdy duży projekt inwestycyjny musi zostać przeanalizowany pod kątem możliwego oddziaływania na ludzi i przyrodę. PGE EJ 1, jako podmiot odpowiedzialny za przygotowanie procesu inwestycyjnego budowy elektrowni jądrowej, jest zobowiązana zbadać w tzw. procedurze oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jaki wpływ budowa i eksploatacja elektrowni będzie mieć na okolicznych mieszkańców i naturę. Przeprowadzone w tym celu badania i analizy mają na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa funkcjonowania elektrowni.

W celu wszczęcia procedury środowiskowej Spółka przygotowała Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP). W dokumencie PGE EJ 1 przedstawiła informacje m.in. na temat skali i usytuowania inwestycji, ewentualnych wariantów jej realizacji, przewidywanej ilości wody
i surowców wykorzystywanych w trakcie budowy i eksploatacji obiektu, a także rozwiązań, które zostaną zastosowane dla ochrony środowiska.

Na obecnym etapie PGE EJ 1 rozważa trzy potencjalne lokalizacje elektrowni na terenie trzech pomorskich gmin: „Choczewo” i „Lubiatowo-Kopalino” w gminie Choczewo oraz „Żarnowiec” w gminach Krokowa i Gniewino. Wszystkie te lokalizacje zostały objęte wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, jako rozważane warianty alternatywne. Wszystkie warianty lokalizacyjne są objęte obecnie badaniami i analizą w zakresie potencjalnych oddziaływań na obszary Natura 2000.

Treść oraz założenia Karty przedstawiciele Spółki przedstawili mieszkańcom gmin lokalizacyjnych. – KIP jest pierwszym oficjalnym dokumentem, przedstawiającym w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji. Chcieliśmy omówić zawarte w nim informacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – mieszkańcami, władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi. Robimy to z własnej inicjatywy, poza formalną procedurą, aby zapewnić wszystkim dostęp do pełnej informacji o poszczególnych etapach projektu – wyjaśnia Maciej Stryjecki, Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w PGE EJ 1. W najbliższych dniach PGE EJ 1 złoży do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. KIP będzie stanowił załącznik do wniosku.

Na potrzeby opracowania Raportu o oddziaływaniu, Spółka wykona w rozważanych jako warianty alternatywne lokalizacjach dodatkowe badania środowiskowe, które potrwają minimum 12 miesięcy i obejmą pełen okres wegetacyjny. KIP zawiera propozycję szczegółowego programu badań oraz metodyki oceny oddziaływania na środowisko, które będą obecnie przedmiotem uzgodnień z GDOŚ a także opiniowania w procedurze transgranicznej.

W Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wskazana zostanie preferowana lokalizacja elektrowni oraz lokalizacja alternatywna. Powinny one być znane pod koniec 2017 r. Treść Raportu GDOŚ podda formalnym konsultacjom społecznym oraz międzynarodowym. Po zakończeniu procesu opiniowania i uzgodnień, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podejmie decyzję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla jednej z rozważanych lokalizacji.

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz ogólnej opinii Prezesa PAA dot. lokalizacji, PGE EJ 1 wystąpi do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o wydanie decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji. Dysponując tymi postanowieniami inwestor będzie mógł zwrócić się do Ministra Gospodarki o tzw. decyzję zasadniczą dla inwestycji.