Nastawienie mieszkańców gmin lokalizacyjnych do budowy elektrowni jądrowej.

30.04.2020

PGE EJ 1 sp. z o.o. cyklicznie bada nastawienie mieszkańców Pomorza do budowy elektrowni jądrowej. Ostatnie badania opinii zostały zrealizowane na zlecenie spółki przez PBS w okresie październik-listopad 2019 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa.

Najważniejsze wnioski:

 • Poparcie dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie 71% (wzrost z 69% w roku 2018).
 • Większość mieszkańców gmin lokalizacyjnych (67%) podtrzymuje swoje poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
 • Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych jest stale pozytywnie oceniany przez mieszkańców – czterech na pięciu badanych jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (82%).
 • 67% mieszkańców gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie.
 • Nadal widoczna jest silna potrzeba działań informacyjnych i edukacyjnych na obszarach potencjalnych lokalizacji - 76% badanych wskazuje taką potrzebę.

 

Szczegółowe informacje

Poparcie dla inwestycji:

 • Poparcie mieszkańców gmin lokalizacyjnych dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie rośnie i wynosi ogółem 71%. Większość ankietowanych jest za realizacją takiej inwestycji (Choczewo – 68%, Gniewino – 91%, Krokowa – 60%). Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce pozostaje nieznacznie wyższe wśród osób młodszych oraz lepiej wykształconych.
 • Poparcie mieszkańców gmin lokalizacyjnych dla budowy elektrowni jądrowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie utrzymuje się na wysokim poziomie 67% (Choczewo – 64%, Gniewino – 87%, Krokowa – 55%).
 • Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy (35%), możliwość rozwoju dla gminy lokalizacyjnej (20%) oraz tańsza elektryczność (18%).
 • Do najczęściej wymienianych obaw respondentów, związanych z realizacją takiej inwestycji, należy strach o zdrowie i życie (30%), ryzyko wystąpienia awarii w elektrowni (30%) oraz szkodliwość takiej inwestycji dla środowiska i ludzi (18%).
 • 67% osób uważa, że Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, ponieważ obecne źródła są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego kraju.

 

Opinie o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL) i spółce PGE EJ 1:

 • Rozpoznawalność Programu stale rośnie. Obecnie 58% badanych osób potwierdza, że PRWGL jest im znany (wzrost o 8 p.p. w stosunku do ubiegłego roku). Znajomość programu wzrasta wraz z poziomem wykształcenia, a jest niższa wśród najmłodszych i najstarszych respondentów.
 • Program Wsparcia Gmin Lokalizacyjnych jest niezmiennie pozytywnie oceniany przez mieszkańców – czterech na pięciu badanych jest zdania, że jest on ważny dla lokalnej społeczności (82%) – (wzrost o 3 p.p. w stosunku do roku 2018).
 • 40% mieszkańców zapytanych o wykorzystanie budżetu programu sugerują przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę (drogi, chodniki, oświetlenie, kanalizacja, oczyszczalnia itp.).
 • Ocena PGE EJ 1 jest w tej fali badania nieznacznie lepsza niż jesienią 2018 roku: jest postrzegana jako firma uczciwa, przyjazna, wiarygodna, rzetelna, solidna, informująca mieszkańców na bieżąco o swoich posunięciach, wspierająca region oraz kompetentna.

 

Wiedza o energetyce jądrowej w gminach lokalizacyjnych:

 • Dziewięciu na dziesięciu mieszkańców badanych gmin (91%) słyszało o planach budowy elektrowni jądrowej w Polsce (Choczewo 93%, Gniewino 88%, Krokowa 93%).
 • 40% badanych mieszkańców gmin lokalizacyjnych ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze. Subiektywna ocena poziomu wiedzy mieszkańców jest wyższa o 13 p.p. niż w poprzedniej edycji badania.
 • Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są Internet (41%), opinie znajomych lub rodziny (25%) oraz telewizja, radio, prasa (21%).
 • W tym roku aż trzech na czterech mieszkańców (76%) widzi potrzebę przeprowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie energetyki jądrowej i zasad działania elektrowni jądrowych. Jest to istotny wzrost oczekiwań w tym zakresie (o w 20 p.p.) porównaniu do poprzedniej edycji badania.
 • Już prawie co trzeci mieszkaniec gmin lokalizacyjnych odwiedził Lokalny Punkt Informacyjny. Najczęściej wizytę w takim punkcie deklarują niezmiennie mieszkańcy gminy Gniewino (44%). Punkty informacyjne są częściej odwiedzane przez osoby z co najmniej średnim wykształceniem.
 • Osoby, które odwiedziły punkty informacyjne niezmiennie wystawiają im dobrą ocenę – 89% badanych ocenia punkt pozytywnie,  co trzecia osoba (29%) wskazuje skrajnie wysoką notę.

 

Wpływ elektrowni jądrowej na życie mieszkańców:

 • Co trzeci badany (33%) rozmawiał w ciągu ostatnich miesięcy poprzedzających badanie na temat budowy elektrowni jądrowej w pobliżu jego miejsca zamieszkania – wzrost o 9 p.p. w stosunku do ubiegłego roku.
 • Rozmowy takie mają miejsce przede wszystkim w gronie rodziny (64%) lub przyjaciół i znajomych (61%). 17% ankietowanych deklaruje prowadzenie rozmów na temat budowy elektrowni z innymi mieszkańcami gminy.
 • 67% mieszkańców gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (wzrost o 16 p.p. w stosunku do roku 2018).

 

 

Informacje o badaniu:

 • Celem badania była weryfikacja poparcia dla budowy elektrowni jądrowej w gminach lokalizacyjnych.
 • Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez PBS w okresie październik-listopad 2019 r.
 • Badanie przeprowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej, czyli w tzw. gminach lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa.
 • W gminach objętych badaniem (n= 1200) przeprowadzono odpowiednio: gmina Choczewo - 500 wywiadów, gmina Gniewino - 200 wywiadów, gmina Krokowa - 500 wywiadów.
 • Badanie zostało zrealizowane techniką CAPI (wywiadów osobistych wspomaganych komputerowo).

 

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Gołębiewski
Ekspert ds. Komunikacji i PR
Biuro Zarządu i Komunikacji
PGE EJ 1 Sp. z o.o.
Mobile: +48 887 779 872
e-mail: tomasz-golebiewski@gkpge.pl